ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ

của phụ nữ tỉnh Lào Cai

____________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg , ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-UB , ngày 20/8/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh lào Cai;

Theo đề nghị của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai (có văn bản kèm theo).

Điều 2. Các ông, bà: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, trưởng ban và các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh lào Cai căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng