UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/2006/QĐ-UBND NGÀY 23/5/2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ GHI NHẬN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT,CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 73/STP-VBPQ ngày 08 tháng 02 năm2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết địnhsố 135/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hànhBản Quy định tạm thời về ghi nhận nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụngđất của các hộ gia đình, cá nhân.

Điều 2. Giao Cục Thuế chủtrì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và cácngành liên quan khẩn trương tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết địnhthay thế để hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị thực hiện thống nhất việcghi, nhận nợ tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môitrường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủtrưởng các sở ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân