HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 120-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN VỤ TỔNG HỢP, BỘ NGOẠI GIAO THÀNH VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14/07/1960;
Căn cứ vào Nghị định số 157-CP ngày 09/10/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Vụ tổnghợp thành Vụ các vấn đề chung trực thuộc Bộ Ngoại giao.

Nhiệm vụ cụ thể của Vụ các vấn đềchung do đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định.

Điều 2. Đồng chí Bộ trưởngBộ Ngoại giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị