ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 120/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 19 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờtrình số 63/TTr-SYT ngày 17 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban,ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

(Banhành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnhPhú Yên)

STT

Số sê ri

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

1

T-PYE-101843-TT

Thủ tục xác nhận chính sách ưu đãi học sinh, sinh viên

Chuyển cho cấp huyện

Thông tư liên tịch số 29/2010 ngày 25/11/2010 của BGDĐT-BTC- BLĐTBXH

2

T-PYE-101781-TT

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Chuyển cho cấp huyện