UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1200/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNGĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC ngày 21.7.2008 của BộTài chính về việc bãi bỏ qui định thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đấtnông nghiệp thuộc quĩ đất dành cho nhu cầu công ích của xã tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09.11.1993 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và Nghị địnhsố 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế sửdụng đất nông nghiệp; Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét tờ trình số 4787/CT-QLĐ ngày 15/10/2013 của Cục thuế tỉnhBắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địabàn tỉnh là 5.500 đồng/kg (Năm nghìn năm trăm đồng/một kilôgam).

Điều 2: Giao cho Cục thuế Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thu thuếsử dụng đất nông nghiệp theo dự toán đã giao.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ngành: Tài chính,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế BắcNinh, Cục Thống kê Bắc Ninh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Hội nông dân tỉnh, UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành