BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 12006/QĐ-BC T

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬDỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT,DIATOMIT VÀ TALC) ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quyhoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất côngnghiệp (serpentin, barit grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đếnnăm 2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ Công văn số 4258/BTNMT-ĐCKS ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung quy hoạchquặng talc tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nng;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thươngmại và Xuất nhập khẩu Đại Sơn Phú tại Tờ trình số 09/Cty-ĐSP ngày 16 tháng 7 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Côngnghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực quặng talc tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc,huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vào Phụ lục 20 “Danh mục dự án đầu tư thăm dòquặng talc, giai đoạn đến năm 2015” thuộc Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phânvùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp(serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015,có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc khu vực quặng talc nêu trênthể hiện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày17 tháng 11 năm 2008, các nội dung khác của Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày17 tháng 11 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND thành phố Đà Nng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ KHU VỰC QUẶNG TALC TẠI THÔN NAM MỸ,XÃ HÒA BẮC, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Kèm theo Quyết định số12006/QĐ-BCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tên mỏ

Diện tích (ha)

Điểm

Tọa độ VN 2000 KTT1110, múi chiếu 60

X(m)

Y(m)

Khu vực quặng talc tại thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nng

35,52

1

1784735

181380

2

1784735

182285

3

1784350

182540

4

1784350

181600