THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1201/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA LẦN THỨ2, VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụngnguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhàtài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 4500/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mụcChương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2(Tiểu chương trình), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch vàĐầu tư. Tiểu chương trình được thực hiện tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và Ngân hàng Nhànước Việt Nam.

2. Tổng kinh phí tài trợ Tiểuchương trình: 50.000.000 USD (Năm mươi triệu Đô la Mỹ), vay vốn ADB từ Quỹ Pháttriển châu Á (ADF).

3. Mục tiêu chính: duy trì và thúcđẩy sự tăng trưởng kinh tế và bền vững tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ pháttriển và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Hoạt động chính: tăng cườngkhuôn khổ pháp lý để thúc đẩy sự phát triển các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; nângcao hiệu quả hệ thống hành chính; hoàn thiện khung pháp lý chính sách về cạnhtranh; và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các Doanh nghiệp nhỏ vàvừa.

5. Thời gian thực hiện: từ tháng12/2010 - 9/2013.

6. Cơ chế quản lý tài chính: Khoảntài trợ của ADB là vốn hỗ trợ Ngân sách Nhà nước và được cân đối, sử dụng theoquyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đồng ý nội dung Matrận chính sách của khoản vay và dự thảo Thư chính sách phát triển. Giao Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Thư chính sách phát triểngửi Chủ tịch ADB.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiếncủa các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm phê duyệt Tiểu chương trình, đảmbảo Tiểu chương trình được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và đúng theo quyđịnh hiện hành; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế sử dụng vốn vay trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tư pháp, Ngoạigiao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải