ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCHVÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ chi tiết vốnthực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 109/TTr-KHĐT-KTN ngày 31 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh tên côngtrình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nôngthôn năm 2013 [đã được giao tại Điểm 3, Dự án 1 (các dự án khởi công mới), Phụlục II-3, Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng], cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh tên dự án từ "Giếngkhoan thôn Bokabang 1, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương" thành "Nâng cấp hệthống nước tự chảy thôn Bokabang 1, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương".

2. Các nội dung khác vẫn thực hiệntheo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương và thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên