KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1202 /QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂNCÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổchức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-KTNN ngày 03/12/2012 của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toánNhà nước;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-KTNN ngày25/5/2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công công tác của Tổng Kiểm toánNhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ côngtác của các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được quy định tại Khoản 3 và Khoản 6,Điều 2 Quyết định số 588/QĐ-KTNN ngày 25/5/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước vềviệc phân công công tác của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toánNhà nước. Cụ thể như sau:

Chuyển nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toánNhà nước trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X do Phó TổngKiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đảm nhiệm sang Phó Tổng Kiểm toán Nhà nướcCao Tấn Khổng đảm nhiệm.

Chuyển nhiệm vụ giúp Tổng Kiểm toánNhà nước trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực hợp tác quốc tế và nhiệm vụ trực tiếp theodõi, chỉ đạo Vụ Hợp tác quốc tế do Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Cao Tấn Khổngđảm nhiệm sang Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên đảm nhiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 01/11/2013

Điều 3. Tổng Kiểm toán Nhà nước, các PhóTổng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chỉnh phủ;
- Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các Ngân hàng thương mại nhà nước;
- Lưu: VT, TCCB (15).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn