THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1202/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KHOẢN VAY BỔ SUNG CHO 06 DỰ ÁN THUỘC HIỆP ĐỊNH VAY GIAI ĐOẠN 1CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖN HỢP NA UY/KFW ĐỂ THỰC HIỆN HẠNG MỤC TƯ VẤN GIÁMSÁT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồnhỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 4324/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khoản vaybổ sung cho 06 Dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 1 của Chương trình tín dụnghỗn hợp Na Uy/KfW để thực hiện hạng mục tư vấn giám sát, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị khoản vay bổ sung:3.117.623,44 USD bao gồm:

+ 607.470,36 USD cho Dự án cấp nướcthị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

+ 614.674,79 USD cho Dự án xây dựngkhu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

+ 413.642 USD cho Dự án nâng cấp vàmở rộng nhà máy nước Hội An, tỉnh Quảng Nam.

+ 524.354,47 USD cho Dự án xây dựnghệ thống thoát nước thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

+ 270.155,12 USD cho Dự án xây dựnghệ thống cấp nước thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ 687.326,60 USD cho Dự án xây dựnghệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Cơ chế tài chính trong nước: Ngânsách nhà nước cấp phát toàn bộ.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh: Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Lai Châu, An Giang và Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Lai Châu, An Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải