ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1203/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐỂ DI DỜI, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ BỐ TRÍ NHÀ Ở MỚI CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SINH SỐNG TẠI CÁC KHU CHUNG CƯ XUỐNG CẤP THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông báo số 968-TB/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương ban hành một số cơ chế htrợ di dời, giải phóng mặt bằng và tái định cư các hộ dân đang sống tại các chung cư xuống cấp trên địa bàn thành phố Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 củay ban nhân dân tỉnh ban hành quy định vđối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ- UBND ngày 30/6/2014 của y ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 90/TTr-SKHĐT ngày 08/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế hỗ trợ để di dời, giải phóng mặt bằng và bố trí nhà ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu chung cư xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Bình, với những nội dung sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Là các hộ gia đình, cá nhân được thuê nhà hoặc nhận chuyển nhượng nhà hợp lý và hợp pháp (có thông báo cho thuê nhà, hợp đồng thuê nhà, giấy chuyển nhượng...) các căn hộ tại các khu chung cư đã xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Bình (Khu tập thể phường Lê Hồng Phong; khu tập thể Máy xay; khu tập thể tổ 39, 40, phường Quang Trung).

2. Cơ chế hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ về chi phí thuê nhà trong thời gian thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội để bố trí nhà ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân: Hỗ trợ với mức 1,5 triệu đồng/tháng/hộ theo tiến độ thực hiện dự án nhưng không quá 24 tháng.

2.2. Hỗ trợ để di chuyển chỗ ở: Hỗ trợ 01 lần với mức 10 triệu đồng/hộ (không kể số lần di chuyển), không hỗ trợ đối với những trường hợp tách hộ sau ngày 01/01/2015.

2.3. Hỗ trợ đối với phần diện tích cơi nới: Hỗ trợ với mức tối đa là 80% giá trị xây dựng theo đơn giá xây dựng mới.

2.4. Htrợ nhà ở mới:

- Nhà nước giao cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án xây dựng các khu nhà ở xã hội để tạo quỹ nhà ở mới bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nhận nhà thì được hỗ trợ (không phải trả tiền) phần diện tích bằng diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước các hộ gia đình, cá nhân đã thuê hoặc nhận chuyển nhượng nhà tại nhà chung cư cũ (không bao gồm phần diện tích cơi nới và diện tích dùng chung) theo tỷ lệ 1:1 (01 m2 nhà cũ = 01 m2 nhà mới); phần diện tích chênh lệch do diện tích nhà mới lớn hơn diện tích nhà cũ (nếu có) hộ gia đình, cá nhân phi mua theo giá xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5. Các hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu nhận nhà thì được thanh toán bằng tiền. Giá trị thanh toán được tính theo đơn giá xây dựng nhà ở xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhân (x) với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước các hộ đã thuê hoặc nhận chuyển nhượng (không bao gồm phần diện tích cơi nới và diện tích dùng chung). Các hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu nhận nhà thì không được hỗ trợ chi phí thuê nhà trong thời gian thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội để bố trí nhà ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân nhưng được hỗ trợ tiền 01 lần với mức 10 triệu đồng/hộ để di chuyển chỗ ở (không kể số lần di chuyển).

3. Nguồn vốn hỗ trợ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án nhà ở do nhà đầu tư thực hiện và được thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất của các dự án khác.

4.Tổ chức thực hiện:

4.1. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình:

- Chủ trì tổ chức xác định cụ thể các đối tượng được hỗ trợ.

- Thành lập Ban chỉ đạo của Thành phố; lập kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức lập phương án hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng và bố trí nhà ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu chung cư xuống cấp trên địa bàn Thành phố. Trước mắt tập trung di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu chung cư tổ 39, 40 phường Quang Trung và khu tập thể Máy xay), thời gian hoàn thành trước 01/8/2015.

4.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với y ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, giải thích, vận động, giải quyết các ý kiến của người dân liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ, di dời các hộ dân.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu thanh quyết toán các nguồn kinh phí hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tham mưu với y ban nhân dân tỉnh lựa chọn, đôn đốc các nhà đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội, tạo quỹ nhà bố trí nhà ở mới cho các hộ dân.

- Phi hợp với Sở Tài chính tham mưu thanh quyết toán các nguồn kinh phí hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

4.4. Sở Tài chính: Chủ trì phi hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu thanh quyết toán các nguồn kinh phí hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

4.5. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân Thành phố hoàn thiện thủ tục đề nghị y ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thu hồi, phá dỡ đối với các khu chung cư xuống cấp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan xác định đơn giá xây dựng nhà ở xã hội bố trí nhà ở mới cho các hộ dân trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4.6. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với y ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý làm căn cứ triển khai di dời các hộ dân và phá dỡ các khu chung cư xuống cấp.

- Phối hợp với y ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, giải thích, vận động, giải quyết các ý kiến của người dân liên quan đến đối tượng được hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Hồng Phong; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung; Thủ trưởng các sở, ngành; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Như điều 3;
-
Các phòng: CTXDGT, MCLT;
-
Lưu: VT, KHTC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Hồng Diên