ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ, SỬDỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchhỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 175/TTr .STC ngày 26/7/2013 về việc xác định chi phí khaihoang để trồng lúa và giá lúa giống (kèm Công văn số 1045/SNN ngày 16/7/2013của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một số nộidung chi tiết để thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng đất trồng lúa nhưsau:

1. Thời điểm và số lần hỗ trợ hàngnăm theo Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đấttrồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quảnlý, sử dụng đất trồng lúa như sau (sau đây gọi tắt là Thông tư số 205):

a) Thời điểm hỗ trợ: Trên cơ sở báocáo của UBND cấp huyện, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tổng hợp, trình UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ ngườisản xuất lúa trên địa bàn tỉnh để xem xét, phê duyệt.

b) Số lần hỗ trợ: 01 lần/năm.

2. Mức hỗ trợ kinh phí khai hoang,cải tạo đất trồng lúa và giá giống lúa theo Khoản 5, Điều 4, Thông tư số 205như sau:

a) Mức hỗ trợ chi phí khai hoang,cải tạo đất: 20.000.000 đồng/ha.

b) Giá lúa giống 12.000 đồng/kg.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tàichính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quyết định này; kịp thời đề xuấtUBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyêntổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghịcác cơ quan, đơn vị phản ánh về Giám đốc Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBNDtỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- PNN-NĐ (T);
- Lưu: VT, Ktr30/8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng