ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂMLƯU TRỮ LỊCH SỬ TRỰC THUỘC CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ- UBND ngày 24/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 727/TTr-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trựcthuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ như sau:

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Lưu trữ lịch sử là đơn vị sự nghiệp cônglập trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Trung tâm Lưu trữ lịch sử có chứcnăng giúp Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực tiếp quản lý tài liệulưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnhlý, bảo quản, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; cung cấpdịch vụ công về lưu trữ.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử có tư cách pháp nhân, cócon dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, số người làm việc, kinh phíhoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộmáy, số người làm việc, hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Giúp Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữthực hiện những nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưutài liệu vào Lưu trữ lịch sử chuẩn bị tài liệu, hồ sơ nộp lưu;

Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưutrữ lịch sử của tỉnh;

Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắpxếp hồ sơ, tài liệu;

Bảo vệ, bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ;

Tu bổ, phục chế và bảo hiểm tài liệu lưu trữ;

Xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức phục vụ khaithác, sử dụng tài liệu lưu trữ.

b) Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ.

c) Quản lý về tổ chức, bộ máy, số lượng người làmviệc, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách theo phân cấpcủa Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chi Cục trưởngChi cục Văn thư - Lưu trữ và các cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Cơ cấu tổ chức và số người làm việc

a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giámđốc Trung tâm.

b) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Hành chính;

Phòng Thu thập, chỉnh lý, bảo quản tài liệu;

Phòng Khai thác, sử dụng tài liệu.

c) Trung tâm Lưu trữ lịch sử có số người làm việc nằmtrong tổng số người làm việc của Sở Nội vụ được Ủyban nhân dân tỉnh giao.

Điều 2. Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưutrữ có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự củaTrung tâm lưu trữ bảo đảm đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Chỉ đạo việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Trung tâm; mối quan hệ công tác củaTrung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Giám đốc Sở Nội vụ phêduyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV(3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng