THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1206/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 9322/TTr-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở nângcấp Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lậpTrường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở nâng cấp Trường CaoĐẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I thuộc Bộ Công Thương.

Điều 2. Trường Đại họcKinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ CôngThương và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹthuật Công nghiệp là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố NamĐịnh, tỉnh Nam Định, cơ sở 2 đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 3. Trường Đại họckinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp hoạt động theo Điều lệ trường Đại học do Thủtướng Chính phủ ban hành.

Điều 4. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).H 315

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng