ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ HỌC TẬPCỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quychế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thịtrấn;

Căn cứ Thông tưsố 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã,phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 củaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nướccho hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy địnhmẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã;

Xét đề nghị của liên Sở Giáo dụcvà Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1546/TTr-SGDĐT-SVHTTDL ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Vănhóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh BìnhPhước.

Điều 2. Cácông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Khuyến họctỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 2;
- Ban TGTU;
- Ban VHXH, Ban DT HĐND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, TC, Nội vụ;
- LĐVP, VX;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1206/QĐ-UBNDngày 10/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưng áp dụng

1. Quy định này về tổ chức và hoạtđộng của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng (Gọi tắt là Trungtâm) tại các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã). Được sáp nhập từTrung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở và Trung tâm Học tập cộng đồng;

2. Phân cấp quản lý; Trung tâm doUBND cấp xã quản lý trực tiếp và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ củaPhòng Giáo dục và Đào tạo đối với lĩnh vực học tập cộng đồng; Phòng Văn hóa -Thông tin đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền.

Điều 2. Vị trí

Trung tâm cấp xã là đơn vị sự nghiệpcó thu về lĩnh vực văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng có tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Chức năng

Trung tâm cấp xã có các chức năng sau:

1. Tổ chức các hoạt động nhằm tạođiều kiện thuận lợi cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên,học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sảnxuất và cuộc sống góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng năngsuất lao động, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng cuộc sống của từngngười dân và cả cộng đồng.

2. Tổ chức các hoạt động tuyêntruyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của UBND cấp xãđến với nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn.

3. Phối hợp với Điểm thông tin Khoahọc và Công nghệ cấp xã khai thác và cung cấp thông tin khoa học - công nghệ từthư viện điện tử, công nghệ nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống, người dântại địa phương.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thểthao nhằm định hướng nâng cao trình độ thẩm mỹ và thị hiếu lành mạnh về vănhóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, sáng tạo văn hóa nghệ thuậtcho nhân dân tại cơ sở.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn chophong trào văn hóa văn nghệ và ththao qun chúng ở cơ sở.

6. Cung ứng dịch vụ công về văn hóa,thông tin và thể thao.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tên của Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Học tập cộng đồng

1. Tên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng: Trung tâm Văn hóa, Thể thao vàHọc tập cộng đồng + tên xã (hoặc tên riêng).

2. Tên của Trung tâm Văn hóa, Thểthao và Học tập cộng đồng được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, bảng tênvà trên các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

3. Bảng tên của Trung tâm gồm nhữngnội dung chính sau đây:

- Góc phía trên, bên trái: y ban nhân dân cấp xã + tên xã.

- Ở giữa: Tên Trung tâm Văn hóa, Thểthao và Học tập cộng đồng (chữ in hoa).

- Dưới cùng: Địa chỉ của trung tâm,điện thoại, fax, e-mail (nếu có).

- Nếu bảng màu xanh dương thì chữ màutrắng.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, nội dung chươngtrình hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được UBND cấp xã phêduyệt.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả côngtác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổcập giáo dục; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nhằm mở rộnghiểu biết, nâng cao nhận thức của người dân.

3. Làm đầu mối trong việc triển khaicác chương trình, dự án trong các lĩnh vực khuyến công, khuyến nông, khuyến ngưvà các chủ trương, chính sách tại địa phương, đồng thời tổchức trin khai những nội dung do địa phương yêu cu nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập, tìm hiểu của nhân dân trên tất cảcác lĩnh vực.

4. Điều tra nhu cầu học tập, hưởngthụ văn hóa, thể dục thể thao của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức họctập, sinh hoạt phù hợp với điều kiện của từng nhóm đitượng. Phi hợp với các đơn vị và tchứckinh tế, xã hội thực hiện các chương trình ph biến kiến thức thuộc cáclĩnh vực chuyên ngành nhm mục tiêu nâng cao chất lượngcuộc sống tinh thần và vật chất cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế, xã hội của địa phương.

5. Tổ chức, tham gia các hoạt độnggiao lưu văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thaotrong và ngoài địa phương, xây dựng tủ sách phục vụ các tầng lớp nhân dân; duytrì có hiệu quả các hoạt động đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục chonhân dân địa phương, phòng chng tệ nạn xã hội.

6. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt cáccâu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; tổ chức các lớp năng khiếu, lớp nghề theo yêucầu của nhân dân, triển lãm chuyên đề, chiếu phim và cáchoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

7. Thực hiện việc quản lý tài chính,tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ và báocáo đột xuất về tổ chức hoạt động của Trung tâm với UBND cấp xã và cơ quanchuyên ngành cấp trên.

Điều 6. Quyền hạn

1. Được phép liên kết, phối hp với cá nhân, tổ chức để đầu tư toàn bộ hoặc từng phần cơ sở vật cht nhm mở rộng các dịch vụ văn hóa, học tập, thdục ththao, vui chơi, giải trí nhằm làm phongphú, đa đạng các loại hình hoạt động theo hình thức xã hội hóa phù hợp với chuyênmôn theo quy định của pháp luật.

2. Được mời các cộng tác viên, giáoviên, hướng dẫn viên mở các lớp năng khiếu và các lớp đápứng nhu cầu học tập, các chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa, khoa học kỹthuật, dạy nghề ngắn hạn ở Trung tâm và được chi trả chế độ bồi dưỡng theo địnhmức của Nhà nước.

3. Được cử cán bộ tham gia các lớptập huấn nghiệp vụ, các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn do cơ quan chuyênngành cấp trên tchức.

4. Xây dựng mạng lưới cộng tác viênchuyên môn nghiệp vụ nhằm duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các loạihình hoạt động của Trung tâm.

Điều 7. Điều kiện và thẩm quyềnthành lập

1. Trung tâm được thành lập khi đủcác điều kiện sau:

- Việc thành lập Trung tâm phù hợpvới quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và giáo dục của địa phương trêncơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồnghiện có nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt vui chơi, giải trí của cộngđồng.

- Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vậtchất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, kế toán, thủ quỹtheo quy định của Quy định này.

- Có Quy chế tổ chức hoạt động củaTrung tâm.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết địnhthành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng theo đề nghị của Chủtịch UBND cấp xã.

Điều 8. Hồ sơ và thủ tục thành lập

1. Hồ sơ thành lập Trungtâm gồm:

1.1. Tờ trình của Chủ tịch UBND cấpxã đề nghị thành lập Trung tâm, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1Điu 7 của Quy chế này.

1.2. Đề án thành lập Trung tâm trêncơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao cơ sở và Trung tâm học tập cộng đồnghiện có của xã. Nội dung đề án phải thể hiện được các nội dung chính sau:

- Sự cần thiết phải thành lập Trungtâm.

- Tên, địa chỉ, số điện thoại củaTrung tâm khi thành lập.

- Thống kê cơ sở vật chất, trangthiết bị hiện có.

- Danh sách các thành viên làm công tácquản lý.

1.3. Sơ yếu lý lịch và bản sao cácgiấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làmcán bộ quản lý Trung tâm.

1.4. Nội quy hoạt động của Trung tâm.

2. Thủ tục thành lập đượcquy định sau:

2.1. UBND cấp xã lập hồ sơ theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này.

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếpnhận hồ sơ, chủ trì phối hp với Phòng Văn hóa - Thông tinvà các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch UBNDcấp huyện xem xét, quyết định.

2.3. Trong thời gian 15 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báokết quả bằng văn bản cho UBND cấp xã.

3. Việc thành lập và tổ chức hoạtđộng của Trung tâm phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúngcp xã đđảm bảo tính công khai, minhbạch và cập nhật thông tin đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trungtâm.

Điều 9. Đình chỉ hoạt động

1. Trung tâm bị đình chỉ hoạt độngtrong các trường hợp sau:

1.1. Vi phạm các quy định của phápluật về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

1.2. Hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng không đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cộngđồng, không được sự hưởng ứng của nhân dân;

1.3. Trong thời hạn 12 tháng liêntục, Trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập,sinh hoạt, vui chơi, giải trí của cộng đồng.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết địnhviệc đình chỉ hoạt động của Trung tâm. Trong quyết định đình chỉ hoạt động củaTrung tâm phải xác nhận rõ lý do và căn cứ đình chỉ, cácbiện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên, học viên và các vấn đề khác có liênquan.

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạtđộng Trung tâm thực hiện như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo vàTrưởng phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp tổ chức thanh tra hoạt động của Trungtâm, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu cócác căn cứ để đình chỉ hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trình Chủtịch UBND cấp huyện đình chỉ hoạt động Trung tâm theo quyđịnh.

4. Sau thời gian đình chỉ, nếu Trungtâm khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dụcvà Đào tạo phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị có liên quan tổchức kiểm tra và trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho phép Trung tâmhoạt động trở lại.

Điều 10. Giải thể

1. Trung tâm bị giải thể khi xảy ramột trong các trường hợp sau đây:

1.1. Vi phạm nghiêm trọng các quyđịnh về quản lý, tổ chức, hoạt động của Trung tâm.

1.2. Hết thời gian đình chỉ mà khôngkhắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

1.3. Mục tiêu và nội dung hoạt độngcủa Trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địaphương.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, cácbiện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học viên.

3. Trình tự, thủ tục giải thể Trungtâm thực hiện như sau:

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phốihợp với Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức thanh traTrung tâm, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhândân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để giải thể theo quy địnhtại khoản 1 Điều này thì trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giải thểTrung tâm.

Điều 11. Tổ chức biên chế

1. Không bố trí biên chế theo chếđộ công chức, viên chức ở các Trung tâm.

2. Cán bộ quảnTrung tâm được bố trí theo chế độ kiệm nhiệm, gồm các chức danh: Giámđốc, phó giám đốc,kế toán, thủ quỹ,tổ chuyên môn.

Điều 12. Giám đốc

1. Giám đốc Trungtâm là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệmtrước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm.Giám đốc Trung tâm do lãnh đạo UBND cấp xã kiêm nhiệm, được Chủ tịch UBND cấphuyện quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã. Giám đốc Trung tâm được hưởngchế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

2. Giám đốc Trung tâm có nhiệm vụ vàquyền hạn sau đây:

2.1. Chịu trách nhiệm về việc lập kếhoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm được quy định tại Điều 5của Quy chế này.

2.2. Tuyên truyền vận động mọi thànhviên trong cộng đồng tham gia các hoạt động của Trung tâm.

2.3. Huy động các nguồn lực trong vàngoài cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt động của Trung tâm.

2.4. Là chủ tài khoản và chịu tráchnhiệm trong việc quản lý tài chính, cơ sở vật cht củaTrung tâm.

2.5. Xây dựng nội quy, quy chếhoạt động, tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ kết quảhoạt động của Trung tâm với UBND cấp xã và các cơ quanquản lý cấp trên.

2.6. Được theo học các lớp chuyênmôn, nghiệp vụ và được hưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm và khen thưởng theoquy định hiện hành của Nhà nước.

2.7. Thời hạn bổ nhiệm Giám đốc là 5năm.

Điều 13. Phó Giám đốc

1. Phó Giám đốc là người giúp việccho Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm. PhóGiám đốc trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công củaGiám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao. PhóGiám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Phó Giám đốc Trung tâm được hưởng chế độ phụcấp kiêm nhiệm theo quy định.

2. Trung tâm có 2 Phó Giám đốc nhưsau:

2.1. Phó Giám đốc chuyên trách lĩnhvực văn hóa, văn nghệ, thông tin truyền thông và thể dục thể thao đo Trưởng banVăn hóa thông tin cấp xã kiêm nhiệm.

2.2. Phó Giám đốc chuyên trách lĩnhvực học tập cộng đồng do lãnh đạo của trường Trung học cơ sở hoặc trường tiểuhọc trên địa bàn đảm nhiệm được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm.

Căn cứ vào khả năng và điều kiện côngtác cụ thể của các Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm phân công 1 Phó Giám đốc trựcđể giải quyết công việc hàng ngày của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc có những nhiệm vụ vàquyền hạn sau đây:

3.1. Giúp việc cho Giám đốc trongviệc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp phụ trách mộtsố lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việcdo Giám đốc giao.

3.2. Khi giải quyết công việc đượcGiám đốc giao. Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giámđốc về kết quả công việc được giao.

3.3. Thay mặt Giám đốc điều hành hoạtđộng của Trung tâm khi được ủy quyền.

3.4. Được theo học các lớp chuyênmôn, nghiệp vụ và được hưởng các chế độ phụ cấp trách nhiệm và khen thưởng theoquy đnh hiện hành của Nhà nước.

3.5. Thời hạn bổ nhiệm Phó Giám đốclà 5 năm.

Điều 14. Kế toán, thủ quỹ

Kế toán, thủ quỹcủa Trung tâm do kế toán, thủ quỹ của UBND cấp xã kiêm nhiệm, được hưởng chế độphụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

Trong trường hợp Trung tâm tự chủđược kinh phí hoạt động có ththực hiện việc hợp đồng laođộng đối với các chức danh kế toán, thủ quỹ và các chứcdanh khác như: Ủy viên phụ trách chuyên môn, bảo vệ, phụcvụ ...

Điều 15. Tổ chuyên môn

Tùy theo quy mô, đặc điểm của cáchoạt động. Trung tâm được thành lập các tchuyên môn gồm:

- Tổ văn hóa quần chúng

- Tổ thông tin cổ động

- Tổ thể dục thể thao

- Tổ giáo dục, học tập cộng đồng...

Nhằm hỗ trợ Ban Giám đốc tổ chức thựchiện nhiệm vụ. Chế độ làm việc theo hình thức tình nguyện,hợp đồng dài hạn, ngắn hạn hoặc thời vụ. Việc chi trả lương, phụ cấp, tiền bồidưỡng cho các thành viên này được Giám đốc cân đối từ các nguồn thu và theo mứcthỏa thuận.

Điều 16. Giáo viên, hướng dẫn viên

1. Giáo viên, hướng dẫn viên tham giagiảng dạy và sinh hoạt tại Trung tâm bao gồm;

1.1. Giáo viên được Phòng Giáo dục vàĐào tạo biệt phái để dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khibiết chữ, củng cố chất lượng phcập giáo dục.

1.2. Báo cáo viên dạy các chuyên đề,các cộng tác viên, hướng dẫn viên và những người tình nguyện tham gia hướng dẫnhọc tập tại Trung tâm theo hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc Trung tâm.

2. Giáo viên, hướng dẫn viên có nhiệm vụ sau:

2.1. Giảng dạy theo nội dung, chươngtrình và viết đề tài phục vụ giảng dạy, học tập theo quy định.

2.2. Chịu sự giám sát các cấp quản lývề chất lượng, nội dung và phương pháp dạy học.

2.3. Hướng dẫn, giúp đỡ học viên,người tham gia các hoạt động, thể dục, thể thao.

2.4. Rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tácphong, lối sống.

3. Giáo viên, hướng dẫn viên có quyền:

3.1. Được Trung tâm tạo điều kiện đểthực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2. Giáo viên dạy xóa mù chữ, củngcố chất lượng phổ cập giáo dục được hưởng các chế độ theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

3.3. Giáo viên, hướng dẫn viên dạy vàhướng dẫn các chương trình khác được hưởng các chế độ theoquy định của Trung tâm.

4. Khen thưởng và kỷ luật

4.1. Giáo viên, hướng dẫn viên cóthành tích sẽ được khen thưởng theo quy định.

4.2. Giáo viên, hướng dẫn viên cóhành vi vi phạm khi thi hành nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽbị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự,nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Học viên, hội viên

1. Học viên, hội viên của Trung tâm là những người dân trong cộng đồng có nhu cầu họctập, sinh hoạt được Trung tâm tiếp nhận vào học, sinh hoạt tại các lớp học, cáccâu lạc bộ do Trung tâm quản lý.

2. Học viên, hội viên có nhiệm vụ:

2.1. Thực hiện đầy đủ các quy địnhcủa Trung tâm khi tham gia học tập, sinh hoạt.

2.2. Giữ gìn, bảo vệ tài sản củaTrung tâm.

2.3. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn(nếu có) theo quy định của Trung tâm.

4. Học viên, hội viên có quyền:

4.1. Được chọn chương trình, nộidung, hình thức học và sinh hoạt phù hợp với khả năng,điều kiện của bản thân và điều kiện tổ chức của Trung tâm.

4.2. Được cung cấp đầy đủ thông tinvề học tập, sinh hoạt của bản thân.

4.3. Được trực tiếp hoặc thông quađại diện để đóng góp ý kiến về nội dung, phương pháp học tập, sinh hoạt cũngnhư các hoạt động khác của Trung tâm.

4.4. Học viên Trung tâm được côngnhận kết quả học tập theo quy định tại Điều 21 của Quy chế này.

5. Khen thưởng và kỷ luật:

5.1. Học viên có thành tích trong họctập được Trung tâm khen thưởng theo quy định hiện hành.

5.2. Học viên, hội viên vi phạm cácquy định trong quá trình học tập, sinh hoạt, tùy theo tínhchất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Chương trình giáo dục, kếhoạch học tập, sinh hoạt văn hóa, thể thao

1. Trung tâm thực hiện các chươngtrình giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 của Quy chế này.

2. Giám đốc Trung tâm xây dựng kếhoạch dạy học và sinh hoạt văn hóa, thể thao thời gian biểu cụ thể phù hợp vớitừng chương trình giáo dục và sinh hoạt.

Điều 19. Tài liệu học tập

Trung tâm sử dụng tài liệu do các Bộ,ngành, các cơ quan chức năng có liên quan biên soạn, các tài liệu phù hp với đặc thù của địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quanchuyên môn có thẩm quyền ban hành hoặc tài liệu do các nhà chuyên môn có kinhnghiệm biên soạn.

Điều 20. Tổ chc lp học và các hoạt động sinh hoạt vănhóa, thể thao

1. Căn cứ vào tình hình thực tế củađịa phương, các lớp xóa mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục được tổchức tại Trung tâm hoặc tại các ấp, thôn, bản đủ điều kiện để tổ chức lớp học.

2. Đối với các lớp học khác và hoạtđộng văn hóa, thể thao tùy theo nội dung và chương trình Trung tâm sẽ tổ chứctại các điểm và thời gian phù hợp.

Điều 21. Công nhận kết quả học tập

1. Học viên học hết chương trình xóamù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ quy định tại điểm 2 Điều 5 Quy chếnày, nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyđịnh tại Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày30/12/2008 thì được Giám đốc Trung tâm xác nhận kết quả học tập.

2. Học viên học hết các chương trình khácquy định tại khoản 2 và 3 Điều 5 Quy chế này thì tùy theo nội dung, thời gianhọc, Giám đốc Trung tâm hoặc các đơn vị chuyên môn liên quan xác nhận kết quảhọc tập (nếu người học cho nhu cầu).

Điều 22. Chế độ làm việc

1. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tựquản được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và tự đảm bảo một phần kinh phíhoạt động.

2. Quản lý tài chính theo nguyên tắccông khai, dân chủ, chi đúng, phù hợp với điều kiện thực tế của hoạt động;nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ hoặc dịch vụ thực hiện theo nguyên tắc lấythu bù chi.

Điều 23. Mối quan hệ công tác vớicác đơn vị

1. Đối với UBND cấp xã

Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếpcủa Chủ tịch UBND cấp xã trong các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, nội dung, kế hoạch hoạt động, tài chính, tài sản; thường xuyên báo cáo côngtác với Chủ tịch UBND cấp xã theo chế độ quy định và theo yêu cu đột xuất.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo,Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

2.1. Phòng Giáo dục và Đào to cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm về côngtác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực học tập cộng đng.

2.2. Phòng Văn hóa - Thông tin cấphuyện chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm về công tác chuyên môn, nghiệp vụ tronglĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao.

3. Đối với Hội Khuyến học cấp xã và cácban, ngành, đoàn thể:

3.1. Hội Khuyến học cấp xã có nhiệmvụ phối hợp Trung tâm trong việc phổ biến tuyên truyền các hoạt động, vận độngcác nguồn lực trong xã hội hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bịhọc tập, tham gia giảng dạy tại các Trung tâm.

3.2. Trung tâmtăng cường mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức xã hội trên địa bàn theo nguyên tắc phối hợp, hỗ trợ nhau theo chức năng của tng cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương và nhiệm vụriêng của từng đơn vị.

Điều 24. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm được hỗ trợ đầu tư banđầu một lần về cơ sở vật chất và các thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu cầuhoạt động của Trung tâm.

2. Trung tâm được quy hoạch thích hợptrong một quần thể dân cư, có mặt bằng đảm bảo tối thiểu là 1000m2 trở lên gồm các phòng sau:

- Phòng hội trường (có sức chứa 150người trở lên).

- Phòng triển lãm.

- Phòng đọc sách báo (thư viện xã).

- Phòng trưng bày truyền thống.

- Một số phòng mở các lớp năng khiếu,lớp học tập cộng đồng.

- Sân khấu ngoài trời.

- Khu vui chơi, giải trí, sân bãi thểdc, thể thao từ 2-3m2/người.

- Khuôn viên cảnh quan, cây xanh, câycảnh, vườn hoa và các dụng cụ hỗ trợ khác.

- Các công trình phụ (khu vệ sinh,bãi để xe ...)

3. Trung tâm được hỗ trợ trang bị cácthiết bị chuyên dùng thích hợp phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể dục thểthao, giáo dục.

4. Đối với các địa phương chưa cóTrung tâm Văn hóa, Thể thao cơ sở, UBND cp xã thực hiệnviệc giới thiệu địa đim, quy hoạch quỹ đất sử dụng cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tậpcộng đng tại vị trí thuận lợi bao gmcác hạng mục: Hội trường đa năng, các phòng học, phòng chức năng, sân bóng đá,khu trò chơi thiếu nhi, vườn hoa, đường đi, tường rào, các công trình phụ...Việc thiết kế khi xây dựng công trình cn có ý kiến thống nhất của ngành Văn hóa, Thể thao và Dulịch, ngành Giáo dục và Đào tạo, địa phương và đơn vị sử dụng. Sau khi xâydựng, thực hiện việc sáp nhập cơ sở vật chất và các tài sản của Trung tâm họctập cộng đồng hiện có.

5. Kinh phí xây dựng Trung tâm: DoNgân sách hỗ trợ theo phân cấp ngân sách.

Điều 25. Kinh phí hoạt động

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu,có nhiệm vụ thực hiện chế độ thu, chi theo quy định của Nhà nước về quản lý tàichính, ngân sách, hoạt động theo cơ chế tự quản và tự đảm bảo một phần kinh phíhoạt động.

1. Nội dung thubao gồm:

1.1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Hàngnăm ngân sách cấp huyện chi hỗ trợ 50 triệu đồng cho hoạt động của mỗi Trungtâm. Mức hỗ trợ sẽ được điu chỉnh khi có biến động về giácả sinh hoạt, do điu chỉnh mức tiền lương tốithiểu chung theo quy định của Nhà nước.

1.2. Kinh phí huy động từ các chươngtrình khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các dự án triển khaitại địa phương liên quan đến nội dung hoạt động của lĩnhvực học tập cộng đng.

1.3. Kinh phí thu từ các hoạt độngvui chơi giải trí, lớp năng khiếu, lớp ngành nghề chuyên môn.

1.4. Kinh phí thu từ các hoạt độngdịch vụ. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động dịch vụ tạiTrung tâm phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ và chịu trách nhiệm trước phápluật về tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Trung tâm.

1.5. Nguồn kinh phí tài trợ của cáccá nhân và tổ chức kinh tế - xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanhnghiệp, các đoàn thể trong và ngoài nước (nếu có).

2. Nội dung chi bao gồm:

2.1. Chi cho việc tổ chức các hoạtđộng của Trung tâm.

2.2. Chi phụ cấp, tiền lương cho cánbộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, người làm công.

2.3. Chi trang bị, sửa chữa cơ sở vậtchất, thiết bị phục vụ cho hoạt động và tài liệu học tập.

2.4. Các khoản chi khác theo quy địnhcủa pháp luật

3. Việc quản lý thu, chi từ các nguồntài chính của Trung tâm thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ đúng cácquy định của Nhà nước. Nguồn thu từ các hoạt động nghiệp vụ hoặc dịch vụ cầnđược chi đúng, phù hp với điều kiện thực tế của hoạt độngvà theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

Điều 26. Định mức phụ cấp tráchnhiệm, tiền công cho các chc danh

1. Giám đốc là 0,35; Phó Giám đốc là0,25 của mức lương tối thiểu/tháng.

2. Kế toán, thủquỹ được hưởng chế độ phụ cấp do Hội đồng nhân dân cấp xã quy định trên cơ sởtự cân đối ngân sách địa phương.

Các chức danhđược hưởng phụ cấp trách nhiệm lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách Nhànước.

3. Phụ cấp, tiền công các chức danh khácđược Trung tâm chi theo mức thỏa thuận và phù hợp với khả năng tự cân đối củaTrung tâm.

Điều 27. Trách nhiệm tổ chức thựchiện

1. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh:

1.1. Phối hợp tham mưu Hội đồng nhândân tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và các chính sách cụ thể củađịa phương; đề xuất các giải pháp thực hiện sự hỗ trợ của Trung ương để xâydựng và phát triển bền vững các Trung tâm trên địa bàn; phối hợp với các sở,ban, ngành, các tổ chức xã hội mở các lớp chuyên đề, các lớp tập huấn thuộcchương trình, dự án có liên quan; tổ chức biên soạn tài liệu để phục vụ cáchoạt động của Trung tâm; tổ chức các lớp bồi dưỡng nângcao năng lực quản lý Trung tâm cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong tỉnh.

1.2. Phối hợp với UBND cấp huyện chỉđạo các hoạt động giáo dục của Trung tâm phù hợp với tình hình thực tế của địaphương.

1.3. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thôngtin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học cấp huyện phối hợp với các cơ sởgiáo dục, các cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội trong việc vận động người học,hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, sinh hoạt và tham giagiảng dạy tại Trung tâm.

2. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục vàĐào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện:

2.1. Phối hợp tham mưu cho cấp ủyĐảng, chính quyền cấp huyện về chủ trương, biện pháp, tạo điều kiện thuận lợicho các Trung tâm hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các mục tiêuphát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

2.2. Phối hợp chđạo có hiệu quả về nội dung và các hình thức hoạt động của Trung tâm.

2.3. Hỗ trợ nguồn nhân lực cho Trungtâm.

2.4. Tổ chức tập huấn về chuyên môn,nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các Trung tâm.

2.5. Phối hợp tổ chức sơ kết, tổngkết hàng năm về hoạt động của Trung tâm. Báo cáo định kỳ cho UBND cấp huyện, SởGiáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về côngtác quản lý và hoạt động của các Trung tâm đóng trên địa bàn.

3. Trách nhiệm của Trung tâm Giáo dụcthường xuyên cấp huyện và các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tchức xã hội:

3.1. Trung tâm Giáo dục Thường xuyêncấp huyện và các trường tiểu học, trường trung học cơ sở trênđịa bàn có trách nhiệm tư vấn, chọn, điều động giáo viên tham gia giảng dạy vàhướng dn nghiệp vụ, biên soạn tài liệu vlĩnh vực giáo dục cho Trung tâm.

3.2. Trung tâm tăng cường mối quan hệvới các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các tổ chức xã hội trên địa bàn xã trênnguyên tắc phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau theo chức năng của từng cơ quan để hoànthành nhiệm vụ chung của xã và nhiệm vụ riêng của mỗi đơn vị.

4. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

4.1. Trực tiếp quản lý về tổ chức,nhân sự, nội dung và kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

4.2. Tạo điều kiện để Trung tâm hoạtđộng theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

4.3. Phối hợp vớicác trường tiểu học, trường trung học cơ sở, Hội Khuyếnhọc cấp xã, cáctổ chức kinh tế - xãhội, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn và các tchứckhuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, văn hóa,thể dục, thể thao hỗ trợ các hoạt động của Trung tâm.

Điều 28. Quy định khác

Đối với các xã chưacó Trung tâm Văn hóa - Thể thao cơ sở, hoạt động của Trung tâm Học tập cộngđồng vẫn được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. UBNDcấp huyện và UBND cấp xã, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức thực hiệnQuy chế này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và Thủ trưởngcác ban, ngành có liên quan theo chức năng có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 30. Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, Giám đốcTrung tâm báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Hội Khuyến học tỉnh thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo, PhòngVăn hóa - Thông tin, Hội Khuyến học huyện để kiến nghị UBND tỉnh xem xét quyết định./.