BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước đã được công bố theo Lệnh số 47L-CTN ngày 03/04/1996 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ vào Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước mới để sử dụng cho công tác lập dự toán, chấp hành và báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước bao gồm:

- Mã số danh mục Chương

- Mã số danh mục Loại, Khoản

- Mã số danh mục Nhóm, Tiểu nhóm

- Mã số danh mục Mục, Tiểu mục

- Mã số danh mục các Khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước

- Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997. Những quy định và hướng dẫn trước đây về Mục lục ngân sách nhà nước đều bãi bỏ.

Điều 3.- Cơ quan thuộc Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4.- Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng