ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ BIẾN CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG; CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦANHÀ NƯỚC CHO THANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanhniên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Công văn số 1135/BNV-CNTT ngày 27/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫntriển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ- UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển thanhniên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông tại Tờ trình số 35/TTr-STTTT ngày 21/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phêduyệt Đề án Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật củaNhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015 với những nộidung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu của Đề án

- Nâng cao nhận thức cho thanh niêntỉnh Bình Phước về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước nói chung và những vấn đề có liên quan đến thanh niên nói riêng.

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt độngthông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược phát triểnthanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng và phạm vithực hiện: Thanh niên trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung cơ bản của Đề án

- Định hướng tư tưởng và chỉ đạo,hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của Chínhphủ, các Bộ, ngành Trung ương và văn bản của các cấp ủy Đảng, Chính quyền tỉnhvề thanh niên.

- Tăng cường tổ chức các hoạt độngthông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược phát triểnthanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 của Ủy bannhân dân tỉnh.

- Tập huấn nâng cao nhận thức chothanh niên về việc thực hiện những chủ trương, pháp luật mới của Đảng và Nhànước nói chung, những vấn đề có liên quan đến thanh niên nói riêng.

- Tuyên truyền công tác đào tạo, bồidưỡng đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứclãnh đạo, quản lý trẻ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội; côngtác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thầncho thanh niên; phản ánh hoạt động giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu côngnghiệp và trường học...

- Phản ánh những kết quả đạt đượctrong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh tại các cơ quannhà nước trên địa bàn tnh.

4. Thời gian thực hiện Đ án: Từ năm 2013 đến hết năm 2015.

5. Nguồn kinh phí thực hiệnĐề án: Từ nguồn kinh phí được phân cấp hàng năm, đượcbố trí thực hiện lồng ghép với một số chương trình khác có liên quan.

6. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt Đề án: UBND tỉnh

- Cơ quan chủ trì, triển khai thựchiện Đề án: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện Đề án:Các sở, ban, ngành; UBND các huyện thị; Thủ trưởng các hội, đoàn thể tỉnh vàcác đơn vị khác có liên quan.

Điều2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvới các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án đạthiệu quả - thiết thực; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quyđịnh.

Điều 3.Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể t ngàyký./.

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- VPTU, BTG.TU;
- Như Điều 3;

- Lưu: VT(Ng.QĐ07).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

ĐỀ ÁN

PHỔBIẾN CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG; CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CHOTHANH NIÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Ủy ban nhân dântỉnh)

Phần thứ nhất.

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Cơ sở pháp lý xây dựngĐề án:

- Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

- Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngtrong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luậtcủa cán bộ, nhân dân;

- Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) vtăngcường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chp hànhpháp luật của cán bộ, nhân dân;

- Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiệnNghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăngcường sự lãnh của Đảng đối với công tác thanh niên thi kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niênViệt Nam giai đoạn 2011-2020;

- Công văn số 1135/BNV-CNTT ngày27/3/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫntriển khai Chiếnlược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 942/QĐ- UBND ngày09/5/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh BìnhPhước giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày09/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược pháttriển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 1 (2012-2015).

- Thực trạng công tác tuyên truyền,phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước chothanh niên tỉnh Bình Phước.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biếncác chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước chothanh niên đã được các cơ quan quản lý.

Nhà nước và các tổ chức đoàn thể các cấptích cực triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết tích cực.

Các hình thức tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được pháthuy hiệu quả, linh hoạt như: thông qua hội nghị tập huấn, tọa đàm, bồi dưỡngkiến thức pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, sóng phátthanh - truyền hình; thông qua hình thức tuyên truyền miệng,phương tiện hỗ trợ bằng ampli, máy chiếu projecter; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, biên soạn tờ gấp, đề cương tuyên truyn... Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lốicủa Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đang có xu hướng phát triểntốt, phù hợp xu thế phát trin của xã hội hiện nay vì tính phong phú, đa dạng và linh hoạt của nó.

Tuy nhiên, do cơ sở vật chất phục vụcho công tác tuyên truyền trong thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặtkhác, có lúc, có nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự chú trọng,đầu tư cho công tác này; sự phối hợp giữa các cấp, cácngành trong công tác tuyên truyền có lúc chưa chặt chẽ; chất lượng, hiệu quảcông tác tuyên truyền chưa cao nên nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhànước chưa đến được với thanh niên nhtlà thanh niên nông thôn, thanh niên trong các khu côngnghiệp. Vì thế, việc vận dụng, tổ chức thực hiện các chủtrương, chính sách có liên quan đi vào thực tiễn cuộc sống của thanh niên cònhạn chế.

Để công tác phổ biến chủ trương củaĐảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên trong thời gian tớiđược tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đem lại hiệu quả tích cựcthì việc xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Phổ biến chủ trương,đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh BìnhPhước giai đoạn 2013-2015 là cần thiết.

III. Quan điểm chỉ đạo

- Việc xây dựng Đán phải thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về côngtác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước cho thanh niên.

- Đề án phải bám sát mục tiêu, yêucầu của Chiến lược phát triển thanh niên theo Quyết định số 942/QĐ- UBND ngày09/5/2012 của UBND tỉnh. Đồng thời, các nội dung hoạt động của Đề án phải cótrọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

- Đề án phải khắc phục được những tồntại, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thời gianqua. Đồng thời, phải đảm bảo tính kế thừa, phát huy các kết quả đạt được; chútrọng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến và nâng cao chấtlượng nội dung tuyên truyền, phổ biến.

- Các nội dung hoạt động của Đề ánphải phong phú, tạo điều kiện thuận lợi thu hút sự quan tâm của các đối tượngthanh niên khác nhau, ý thức tự giác thực hiện, tinh thần trách nhiệm của thanhniên để đảm bảo tính hiệu quả, bền vững.

Phần thứ hai.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

I. Mục tiêu, nội dung cơ bản củaĐề án

1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức cho thanh niêntỉnh Bình Phước về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước nói chung và những vấn đề có liên quan đến thanh niên nói riêng. Trongđó, đảm bảo hàng năm:

+ 100% thanh niên trong lực lượng vũtrang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên thườngxuyên được học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng; chính sách, pháp luật củaNhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến thanh niên.

+ 70% thanh niên đô thị, nông thôn, thanh niên công nhân thường xuyên được học Nghị quyết của cáccấp ủy Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quanđến thanh niên.

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt độngthông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược phát triểnthanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Đảm bảo hầu hếtthanh niên trong tỉnh được thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường li của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

+ Tchức tập huấnkỹ năng, nghiệp vụ; trang bị tài liệu cho Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức tốthoạt động tuyên truyền.

+ Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổbiến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanhniên, đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

+ Biên soạn, xuất bản tài liệu phổbiến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướccho thanh niên.

+ Xây dựng các chuyên trang, chuyênmục, phát sóng các chương trình tuyên truyền về việc phổ biến các chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chothanh niên

- Bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiếnthức về những chủ trương, chính sách, pháp luật mới để nâng cao tính chủ độngtrong cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức về pháp luật trong thanh niên.

2. Nội dung cơ bản của Đ án

- Định hướng tư tưởng và chỉ đạo,hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định của Chínhphủ, các Bộ, ngành Trung ương và văn bản của các cp ủyĐảng, Chính quyn tỉnh v thanh niên.

- Tăng cường tổ chức các hoạt độngthông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược phát triểnthanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tập huấn nâng cao nhận thức chothanh niên về việc thực hiện những chủ trương, pháp luật mới của Đảng và Nhànước nói chung, những vấn đề có liên quan đến thanh niênnói riêng.

- Tuyên truyền công tác đào tạo, bồidưỡng đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứclãnh đạo, quản lý trẻ trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội;công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinhthần cho thanh niên; phản ánh hoạt động giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khucông nghiệp và trường học...

- Phản ánh những kết quả đạt đượctrong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niêntỉnh tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Nhiệm vụ

- Điều tra, khảo sát đánh giá ý thứcchấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;rà soát các biện pháp, mô hình tuyên truyền nhằm đánh giá,xác định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầucủa thanh niên trên địa bàn tỉnh hiện nay.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền phápluật cho thanh niên trong tỉnh, chú trọng pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dânsự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội, antoàn giao thông, phòng chng tệ nạn xã hội... Tổ chứctuyên truyền, phổ biến những nội dung trên bằng nhiều hình thức, biện pháp phùhợp. Nâng cao tính tích cực, chủ động của thanh niên trong học tập, tìm hiu pháp luật; trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đng đối với việc giáo dục ý thức pháp luật chothanh niên.

- Phối hợp lồng ghép với các chươngtrình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng khác vàchương trình, đề án về công tác thanh niên.

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thứcpháp luật của thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm củagia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dụcthanh thiếu niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụphổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, chất lượngcủa người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cán bộ Đoàn tham gia phổbiến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

2. Giảipháp

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủyĐảng, chính quyền đối với công tác phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng;chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.

- Tăng cường sự phối hợp giữa cácngành, các cấp, trong đó phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan tuyên giáo, thôngtin truyền thông, các cơ quan báo chí.

- Phát huy tính năng động, chủ độngcủa tổ chức đoàn các cấp.

- Bố trí đủ nguồn lực cho công tácphổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chothanh niên.

- Bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiếnthức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phổ biến chủ trương,đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên.

- Xây dựng tài liệu phổ biến, tuyêntruyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanhniên.

III. Phạm vi và đối tượng

1. Phạm vi: Địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng: Thanh niên trong lực lượng vũ trang; thanh niên công chức, viên chức;thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên đô thị, nông thôn; thanh niên côngnhân và đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh.

IV. Thời gian, tiến độ thực hiện

1. Năm 2013

- UBND tỉnh phê duyệt Đề án.

- Sau khi Đề án được phê duyệt:

+ Tiến hành điều tra, khảo sát ý thứcchấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nướccho đối tượng được xác định tại Đ án.

+ Tổ chức một số hoạt động:

Biên soạn tài liệu pháp luật, tàiliệu phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đểmở các lớp bồi dưỡng, tập huấn việc thực hiện những chủ trương, pháp luật mới,nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong thanh niên.

- Tháng 12/2013, các sở, ban, ngành,địa phương kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đán; gửi báo cáo đánh giá vSở Thông tin vàTruyn thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Từ năm 2014 đến năm 2015

- Tiếp tục triển khai các hình thứctuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước cho thanh niên.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồidưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền,phổ biến chủ trương, đường li củaĐảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên và đội ngũ báo cáoviên, tuyên truyền viên của Đoàn.

- Hàng năm, các sở, ban, ngành, địaphương kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án.

- Trong quý IV năm 2015: Tổ chức tổngkết 3 năm triển khai thực hiện Đán trên địa bàn tỉnh.

Phần thứ ba.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đ nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

a) Tổ chức 01 đợt điều tra xã hội họcvề thanh niên

- Nội dung: Điều tra về thực trạngnhận thức, thái độ chấp hành và hành vi của thanh niên trong việc thực hiện chủtrương, đường li của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhànước.

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2013.

b) Tổ chức Hộinghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng; chính sách, phápluật của Nhà nước cho thanh niên (đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt) giai đoạn2013-2015

- Nội dung Định hướng tư tưởng và chỉđạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên thanhniên về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật ca Nhà nước; các sự kiện chính trị - xã hội và các thành tựu trên cáclĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quc phòng, an ninh, đi ngoại của đất nước, của tỉnh.

- Chủ đề: Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của tng năm, Ban Tuyêngiáo sẽ xác định chủ đề phù hợp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin vàTruyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Năm 2013: Quý III hoặc quý IV.

+ Năm 2014, 2015: Quý I và quý IIIcủa mỗi năm.

2. Sở Thông tin và Truyềnthông

a) Xây dựng vàphát tài liệu ph biến, tuyên truyền các chủtrương, đường lối ca Đng; chính sách, pháp luật của Nhànước cho thanh niên

- Nội dung: Tuyên truyền về chủtrương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến sựnghiệp phát triển thanh niên của cả nước nói chung, của tỉnh Bình Phước nóiriêng.

- Đối tượng: Thanh niên trong lực lượng vũ trang; thanh niên công chức, viên chức; thanh niên hc sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, đô thị, công nhân.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục vàĐào tạo, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian: Trong quý III hàng năm(2013-2015)

b) Mở các lp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên trong thực hiện chủtrương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Nội dung: Tuyên truyền, nâng caonhận thức cho thanh niên đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật mới của Nhà nước.

- Đối tượng: Thanh niên trong lựclượng vũ trang; thanh niên công chức, viên chức; thanh niên học sinh, sinhviên; thanh niên đô thị, nông thôn, thanh niên công nhân.

- Thời gian: Trong quý IV hàng năm(2013-2015). Bao gồm 04 lớp tập huấn, mỗi lớp 02 ngày, khoảng 100 người/lp. Cụ thể như sau:

+ Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sựtỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh mở lớp tập huấn cho cácđối tượng là thanh niên trong lực lượng vũ trang

Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến cácnội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tộiphạm, phòng chống các tệ nạn xã hội,... với các văn bản liên quan như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân vận, Luật Giaothông, Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn xãhội,....

+ Phối hợp với Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội mở lớp tuyên truyền, bồi dưỡng cho các đối tượng là thanh niên tại các vùng đô thị, nông thôn, thanh niên công nhân trênđịa bàn tỉnh.

Nội dung: Tuyên truyền phổ biến cácnội dung liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh, việc sử dụnglao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, quản lý và đăng ký hộ khẩu, hộtịch, các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh phát triểnkhác,... với các văn bản liên quan như: Luật Dân sự, Luật hình sự, Luật Quốctịch, Luật Bình đẳng giới,...

- Phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp tậphuấn cho các đối tượng là thanh niên công chức, viên chức trong các cơ quanhành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nội dung: Tuyên truyền phổ biến cácnội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện Luậtcông chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước,.... với các văn bảnliên quan như: Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và các văn bản hướng dẫnthi hành; Luật thi đua khen thưởng; các văn bản quy định khácliên quan đến cán bộ, công chức, viên chức,...

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạomở lớp tập huấn cho các đối tượng là thanh niên học sinh, sinh viên của cáctrường học và cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Nội dung: Tuyên truyền phổ biến cácnội dung liên quan đến việc thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàngiao thông; bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các chínhsách liên quan đến hỗ trợ giáo dục và đào tạo việc làm.... với các văn bản liênquan như: Luật phòng, chng ma túy,Luật Bảo vệ môi trường,...

3. Sở Giáo dụcvà Đào tạo

a) Tchức tuyên truyền, bi dưỡngcho cán bộ, giáo viên là Bí thư Đoàn trườngvà thanh niên học sinh sinh viên tại các trường học và cơ sở giáo dục trong tỉnh

- Mục đích: Giúp đội ngũ trên hiểu rõvề chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liênquan đến thanh niên.

- Thời gian: Dự kiến thực hiện cuốiquý III hàng năm (2013-2015), gồm 05 lớp tập huấn, mỗi lp02 ngày.

- Nội dung: Tuyên truyền phổ biến cácnội dung liên quan đến việc thực hiện phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàngiao thông; bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các chínhsách liên quan đến hỗ trợ giáo dục và đào tạo việc làm.... với các vănbản liên quan như: Luật phòng, chng ma túy,Luật Bảo vệ môi trường,...

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông

- Chia làm 5 lớp:

• Lớp thứ nht:Đi tượng thuộc trường Mm non.

• Lớp thứ hai, thứ ba: Đối tượngthuộc các trường Tiểu học.

• Lớp thứ tư: Đối tượng thuộc cáctrường THCS và các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

• Lớp thứ năm: Đối tượng thuộc cáctrường THPT, TTGDTX, TCCN, Cao đng, Sở Giáo dục và Đàotạo.

b) Tuyên truyềncác kế hoạch hoạt động, chương trình, kết quả thực hiện của Chương trình pháttriển thanh niên ngành Giáo dục và Đào tạo trên các phương tiện thông tin đạichúng.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liênquan trong công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng caonhận thức, tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các chủtrương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. Tỉnhđoàn

- Khảo sát đánh giá, củng cố, kiệntoàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyêntruyền viên làm công tác Đoàn tham gia phổ biến, tuyên truyền các chủ trương,đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Phối hợp tổ chức phổ biến, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước cho thanh niên là cán bộ đoàn cơ sở.

- Tăng cường côngtác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; phối hợp và tổ chứccó hiệu quả các phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân,lập nghiệp; xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, góp phầntham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấptỉnh và các địa phương tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyn thông, lý tưởng, đạo đức và lối sống; giáo dụcchủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyêntruyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước chothanh niên.

- Nâng cao hiểu biết của thanh niênvề tình hình, lịch sử của địa phương, đất nước, thế giới và các vấn đề mà cácthế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước, diễn biến hòabình trong thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của thanh niêntrong bảo vệ quê hương, đất nước, giữ vững ổn định về quốc phòng, an ninh trênđịa bàn tỉnh.

6. Báo Bình Phước, Đài Phátthanh và Truyền hình

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên nângcao hiệu quả các chương trình, chuyên mục, chuyên trang thanh thiếu nhi trênsóng phát thanh truyền hình, giới thiệu các nội dung có liên quan đến Chiếnlược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cácchương trình phát sóng, tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dụcthanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản vịthành niên, ý thức xã hội và các nội dung có liên quan khác trong các chươngtrình phát sóng của Đài với nội dung và thời lượng phù hợp.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức,triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổchức các chương trình, chuyên đề giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh vàthanh niên.

- Phối hợp tổ chức triển khai côngtác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược phát triển thanhniên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020.

7. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phíhàng năm phục vụ các hoạt động theo Đề án đã được UBND phê duyệt. Phốihợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đ án.

Phần thứ tư.

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện Đề án phổ biếnchủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhànước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015 thực hiện theo phân cấpngân sách và sẽ được thực hiện lng ghép với các chươngtrình khác.

2. Hàng năm, các đơn vị chủ động xâydựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định và tùy khảnăng ngân sách Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cụ thể./.