ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIAXÂY DƯNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020.

Xét Tờ trình số 35-TT/TĐ ngày04/6/2013 của Đoàn TNCS HCM tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành kế hoạchtriển khai Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nôngthôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch triển khai Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham giaxây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013- 2020 bao gồm một số nộidung chính như sau:

I. Mc tiêu:

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao nhận thức cho thanh, thiếunhi về chủ trương xây dựng nông thôn mới; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích,tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các tiêu chí tại cơ sở, gópphần xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiệnđại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông thôn vớiphát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; gắn pháttriển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, dân chủ,giàu bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh trật tự được giữ vững; môi trường sinhthái được bảo vệ; đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nângcao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua hoạt động tham gia xây dựngnông thôn mới, tiếp tục tạo sự chuyn biến về chất lượngtổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn nông thôn; tăng cường mặt trận đoàn kết tập hp thanh niên, đa dạng hóa các hình thức htrợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo cải thiệnđời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi ở nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu đến năm 2015:

- 100% các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cókế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thônmới.

- 100% đoàn viên, thanh niên nôngthôn được tuyên truyền, tư vấn về học nghề và việc làm.

- 100% Đoàn xã có tổ chức lực lượngđóng góp ngày công tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

- Hàng năm 100% Đoàn xã có hoạt độngthiết thực hoặc có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thônmới.

- Hàng năm, tổ chức Đoàn hỗ trợ mỗixã xây dựng tối thiểu 01 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên có doanh thutừ 100 triệu đồng/năm trở lên.

- 100% Đoàn xã có đội thanh niên xungkích, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; 100% chi đoàn ở nông thôn đăngký và đảm nhận đoạn đường thanh niên tự quản.

- Hàng năm, 100% Đoàn xã đạt loại khátrở lên.

b) Mục tiêu đến năm 2020:

- Giúp thanh niên phát triển kinh tế,thoát nghèo bền vững; không còn hộ đói do thanh niên làm chủ hộ.

- Mỗi năm, các cơ sở đoàn có côngtrình thanh niên, phần việc thanh niên, tham gia sửa chữa, bảo dưỡng được 100km đường giao thông nông thôn tại địa phương, 40 km kênh mương nội đồng; xâydựng, củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình: Tổ hp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, tổ tiết kiệm.

II. Cácgiải pháp thực hiện:

1. Về thông tin,tuyên truyền:

- Tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ Lâm Đồngchung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò xung kích của thanh niêntrong việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp thamgia xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cáccơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới dưới hìnhthức sổ tay, cẩm nang. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động củađoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trên trang Website, tờThông tin thanh niên của Tỉnh đoàn.

- Tăng cường công tác tập huấn nângcao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn - Hội về chương trình “Tuổitrẻ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng các đội kịch tươngtác, biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; thành lậpvà duy trì hoạt động của các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng lồng ghép vớituyên truyền về các mặt đời sống xã hội ở nông thôn; tổ chức Hội thi “Thanhniên với xây dựng nông thôn mới”. Định kỳ tổ chức hoạt động tuyên dương, vinhdanh các gương điển hình thanh niên nông thôn vượt khó làm giàu, có nhiều đónggóp cho xã hội.

2. Về tham gia xây dựng hạ tầng, cảnhquan và bảo vệ môi trường nông thôn:

- Tổ chức đoàn viên, thanh niên thamgia đóng góp ý kiến vào quy hoạch đề án, các quy định của Nhà nước có liên quanvề xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham gia thiết kế, thi công các công trìnhhạ tầng nông thôn; xây dựng đường trục thôn - xóm; đường ngõ - xóm, hệ thốngkênh mương do xã quản lý và các công trình phúc lợi khác; vận động các hộ giađình trẻ đi đầu trong cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thốnghàng rào, cổng nhà...

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niênxung kích bảo vệ môi trường nông thôn, đảm nhận “Đoạn đường thanh niên tự quản”,thành lập các “Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường”, “Đội tình nguyệnxanh”, lực lượng tình nguyện viên thu gom rác ở nông thôn.

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môitrường, vận động thanh thiếu nhi tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảovệ rừng, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải. Triểnkhai có hiệu quả “Chương trình bảo vệ dòng sông quê hương”; vận động nhân dânthay đổi thói quen, sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh.

3. Về tham gia phát triển kinh tếnông thôn:

- Phối hợp với các ban, ngành liênquan tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinhhọc, công nghệ thông tin, môi trường, chế biến nông sản, thực phẩm cho đoànviên, thanh niên.

- Phối hợp tham gia đề án phát triểnsản xuất tại địa phương, hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinhdoanh. Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ, đội, nhóm trợ vốn giúp nhau lậpnghiệp trong thanh niên, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phong tràotiết kiệm trong đoàn viên, thanh niên; động viên thanh niên nông thôn pháttriển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, xóa hộ đói do thanh niên làmchủ hộ.

- Phối hợp đào tạo nghề, tư vấn,hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, phát huy tính năng động,sáng tạo của thanh niên, hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hìnhliên kết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Về xây dựng đời sống văn hóa nôngthôn:

- Phối hợp khai thác và sử dụng cóhiệu quả các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng,khu vui chơi ở cơ sở. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ,thể dục ththao trong thanh thiếu nhi, các em học sinh cóhoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập.

- Phát triển các loại hình câu lạc bộgia đình trẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ kỹ năng xã hội và các câulạc bộ sở thích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếunhi ở nông thôn.

- Tổ chức duy trì hoạt động thườngxuyên của các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng tại các đơn vị, tổ chức chothanh niên đi đầu trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừcác hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

- Tăng cường hỗ trợ các cơ sở Đoàn ởnông thôn thành lập các tổ, trung tâm tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thôngtin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòngtránh trong thanh niên nông thôn.

5. Về xung kích giữ gìn an ninh, trậttự trên địa bàn nông thôn:

- Xây dựng các đội hình thanh niênlàm nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.Vận động đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xãhội; thường xuyên nêu gương đoàn viên, thanh niên có thành tích tiêu biểu trongviệc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát trên đài truyền thanh thôn, xã.

- Tăng cường công tác hỗ trợ, giáodục và giúp đthanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lươngvề nghề nghiệp, việc làm và các hoạt động hòa nhập với cộng đồng. Mỗi năm, cácĐoàn xã có kế hoạch giúp đỡ thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

6. Về tổ chức các đội trí thức trẻtình nguyện xây dựng nông thôn mới:

- Khảo sát, nắm bắt số lượng sinhviên chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cao đng có nhu cu vcông tác tại địa phương tham gia xây dựngnông thôn mới, đặc biệt ở địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khókhăn.

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyềnđịa phương xác định nhu cầu của các xã để tham mưu bố trí công tác phù hợp,nhằm phát huy cao nhất sự đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ, chương trình “Mùahè xanh” trong quá trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Chủ độngtham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyn địa phương có cơchế, chính sách hỗ trợ và đãi ngộ phù hợp.

7. Về xây dựng tổ chức Đoàn - Hộivững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quynở nông thôn:

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ bí thư chi đoàn; thực hiệntốt công tác phát triển đoàn viên mới và quản lý tốt đoàn viên thanh niên thamgia sinh hoạt tại địa bàn khu dân cư.

- Xây dựng các hình thức câu lạc bộ,đội, nhóm ở các xã đtập hp thanhthiếu nhi; có cơ chế quy định đoàn viên đang học tập trong các nhà trường, côngtác trong các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt và tham gia hoạt động của Đoàn trênđịa bàn dân cư.

- Lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu túđể giới thiệu phát triển đảng. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanhniên xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tham gia thựchiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát hoạt động của chính quyền trên cáclĩnh vực kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh.

III. Kinhphí thực hiện

Từ nguồn kinh phí thuộc Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn lồng ghép các chương trình, dựán, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa.

IV. Tổchức thực hiện

1. Tỉnh đoàn Lâm Đồng:

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức triển khai kế hoạch.

- Chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện,thành đoàn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinhtế) tại địa phương, đơn vị trin khai thực hiện kế hoạch .

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện kế hoạch từng năm đểtrình duyệt theo quy định.

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả triểnkhai thực hiện; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với điềukiện thực tế; thực hiện công tác sơ, tổng kết theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn: Phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và dựtrù kinh phí thực hiện kế hoạch theo cơ chế quản lý của Chương trình mục tiêuquốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầutư: Bố trí kinh phí ngân sách cho Tỉnh đoàn để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Các sở, ngành liên quan: Căn cứtheo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện tốt các nộidung trong Kế hoạch theo thẩm quyn được phân công.

5. Đnghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trongtỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn trong triển khai thực hiện các nội dung của Kếhoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố: Hàng năm bố trí nguồn ngân sách của huyện, thành phchocác huyện, thành đoàn thực hiện Kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địaphương phối hợp triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch.

Điều 2. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Lâm Đồng, thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, BảoLộc; thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành từngày ký./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP;
- Lưu: VT, NN, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S