THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Uỷ ban Năm Quốc tế Người cao tuổi Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Sau khi thỏa thuận với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam. Thành phần Uỷ ban gồm có:

Chủ tịch: Ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch thường trực: Bà Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch: Ông Đỗ Nguyên Phương, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Túc, ủy viên Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch: Ông Phạm Khuê, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Đảng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Thể dục - Thể thao Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Điều 2. Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa của năm quốc tế Người cao tuổi, tổng kết và giới thiệu những thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo vệ sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam và trên thế giới.

2. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện trên toàn quốc kế hoạch hưởng ứng năm quốc tế Người cao tuổi.

3. Nêu gương tốt của người cao tuổi trong các hoạt động của đời sống xã hội và thành tích của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm sóc người cao tuổi.

4. Thực hiện các quan hệ quốc tế có liên quan đến các nhiệm vụ nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Điều 3. Bộ máy giúp việc ủy ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban do Nhà nước cấp qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tịch Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam quy định quy chế làm việc của Uỷ ban.

Điều 4. Uỷ ban Năm quốc tế Người cao tuổi Việt Nam sẽ giải thể vào đầu năm 2000, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải