ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định mức sinh hoạt phí đối với cán bộ cơ sở không hưởng lương được cử đi học tại chức

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và VBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ thông báo số 159 ngày 18 tháng 3 năm 1995 của Ban thường vụ Tỉnh ủy;

 Xét đề nghị của Trường chính trị tỉnh ngày 15 tháng 2 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay nâng mức sinh hoạt phí đối với cán bộ cơ sỏ không hưởng lương được cử đi học tại chức tại trường chính trị tỉnh như sau:

- Đối với cán bộ nam : Từ 3.000 đ/người/ngày lên 7.000 đ/người/ngày;

- Đối vối cán bộ nữ : Từ 3.000 đ/người/ngày lên 10.000 đ/người/ngàv.

Điều 2. Trường chính trị tỉnh có kế hoạch cụ thể vói Sỏ tài chính vật giá tổ chức thực hiện theo quy định trên. Các chế độ khác như y tế phí, giấy bút tài liệu, nước uống và tiền tàu xe khi mãn khóa trở về địa phương vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông chánh văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, Trường chính trị tỉnh, Sở tài chính vật giá, các sở ban, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử