ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ TRỰC THUỘC SỞ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môitrường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Trung tâmPhát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng từ trực thuộc UBND tỉnh sang trực thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồnglà đơn vị sự nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạotrực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủtrì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Pháttriển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng lập các thủ tục có liên quan để chuyển và bàn giaotheo nguyên trạng, hoàn thành trong tháng 6 năm 2013.

Điều 3. Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường căn cứ các quy định hiện hành quy định cụ thể nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng saukhi thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 4.Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 223/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng12 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹđất tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Trung tâm Phát triển quỹđất tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến