ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHƯƠNGTRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 1365/QĐ-BTC ngày 11/6/2013 của Bộ Tàichính về việc bổ sung dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinhmôi trường nông thôn năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 138/TTr-STC ngày 25/7/2013 về việc phân bổ kinh phí bổ sung dự toán Chương trình MTQG vềnước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán Chương trình mục tiêu quốc gianước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 theo biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn có trách nhiệm quản lý, sửdụng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường