ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 22/11/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế;

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 96/TTr-SYT ngày 17 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động ban hành tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Phát thanh Truyền hình, Báo Sơn La, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX.SN80b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.

b) Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân; góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020.

c) Thống nhất ý chí và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân; cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể ở đơn vị mình theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2013 - 2020.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt, triển khai một cách sâu rộng, đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

b) Thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT có lộ trình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu an sinh xã hội của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

c) Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có 15% lực lượng lao động tham gia BHXH, 10% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 94,3% dân số tham gia BHYT. Quản lý, sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2013 - 2015

- Đối tượng tham gia BHXH đạt 10,5% lực lượng lao động; đạt 80% đối tượng bắt buộc phải tham gia.

- Đối tượng tham gia BHTN đạt 8% lực lượng lao động; đạt 97,1% đối tượng bắt buộc phải tham gia.

- Đối tượng tham gia BHYT đạt 92,8% dân số toàn tỉnh, trong đó:

+ Các đối tượng cùng tham gia BHXH và các đối tượng được ngân sách nhà nước mua BHYT đạt 100%.

+ Đối tượng học sinh, sinh viên đạt 90%.

+ Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo đạt 40%.

+ Đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các đối tượng khác đạt tỷ lệ 35%.

b) Giai đoạn 2016 - 2020

Duy trì các mục tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2013 - 2015, tiếp tục phát triển BHXH, BHYT ở các nhóm đối tượng đến năm 2020, cụ thể:

- Đối tượng tham gia BHXH đạt 15% lực lượng lao động; đạt 88% đối tượng bắt buộc phải tham gia;

- Đối tượng tham gia BHTN đạt 10% lực lượng lao động; đạt 98,8% đối tượng bắt buộc phải tham gia;

- Đối tượng tham gia BHYT đạt 94,3% dân số toàn tỉnh, trong đó:

+ Các đối tượng cùng tham gia BHXH và các đối tượng được ngân sách nhà nước mua BHYT đạt 100%;

+ Đối tượng học sinh, sinh viên đạt 98%;

+ Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo đạt 93%;

+ Đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các đối tượng khác đạt 60%.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

2. Phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT, chú trọng tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT cho người lao động; thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ đóng BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, người hưởng các chính sách xã hội; hỗ trợ một phần mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp.

3. Quản lý tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tổ chức thanh toán, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

4. Tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh BHYT bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT; quản lý có hiệu quả Quỹ BHYT, tránh tình trạng lạm dụng Quỹ BHYT.

5. Tăng cường đầu tư trang, thiết bị các cơ sở khám, chữa bệnh, phân bổ ngân sách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách để củng cố và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh.

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, BHYT.

IV. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự chỉ đạo của UBND các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh

a) Giao chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố hàng năm.

b) Quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước về BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT và đáp ứng nhu cầu của người lao động và người dân về BHXH, BHYT. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

d) Hàng năm, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp, UBND huyện, thành phố với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng quy chế và các quy định hiện hành để triển khai thực hiện BHXH, BHYT

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Quản lý chặt chẽ các đơn vị ngoài quốc doanh, ngoài công lập thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; thực hiện các biện pháp để người sử dụng lao động phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT cho người lao động; giảm thiểu tới mức thấp nhất tình trạng trốn đóng hoặc thường xuyên để nợ BHXH, BHYT.

3. Nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân tham gia BHXH, BHYT; tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người có thẻ BHYT

a) Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm giải quyết kịp thời các chế độ đối với người tham gia BHXH, BHYT.

b) Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh

Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ công chức, viên chức; tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng đầu tư, trang thiết bị y tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ y tế, tăng cường phát triển các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng khám và điều trị cả hai lĩnh vực lâm sàng và cận lâm sàng.

c) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBNĐ cấp xã, phường, thị trấn thực hiện mở rộng đối tượng tham gia BHXH và BHYT tự nguyện, BHYT đối với hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh.

d) Xác định trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo thực hiện tham gia BHYT đối với học sinh, sinh viên.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tới các nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia

a) Hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cấp, các ngành, các cơ quan báo, đài thông tin đại chúng về BHXH, BHYT phải thường xuyên, liên tục, sâu rộng đến tất cả các nhóm đối tượng, với nhiều hình thức phong phú và cách tiếp cận khác nhau như: Trao đổi thông tin, trả lời phỏng vấn trên Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình..., để cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người lao động và nhân dân về BHXH, BHYT, bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ các thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

b) Tổ chức tốt kênh thông tin trực tiếp với các chủ doanh nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm lo chế độ BHXH, BHYT cho người lao động để giúp cho người lao động an tâm với công việc, từ đó gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời để cho doanh nghiệp thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

5. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn

a) UBND các huyện, thành phố, các ngành theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật BHXH, BHYT.

b) Tăng cường thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

c) Tăng cường kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, xử lý kịp thời đối với các hành vi cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

6. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT

a) Hàng năm, các cấp tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

b) Đưa nội dung kế hoạch thực hiện BHXH, BHYT vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị; cuối năm sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

7. Huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển BHYT

Vận động toàn dân tham gia BHYT, tranh thủ huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho mục tiêu BHYT toàn dân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT tới các nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia BHYT.

b) Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng quy trình thủ tục khám, chữa bệnh khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành để phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

c) Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh đặc biệt là các trạm y tế xã phường, thị trấn, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và người có thẻ BHYT.

d) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

đ) Thực hiện kiểm soát việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế, áp dụng cơ chế đấu thầu tập trung, bảo đảm việc quản lý giá thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện; sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

e) Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về BHYT kịp thời theo thẩm quyền.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tới các nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động, nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy toàn dân tích cực tham gia.

b) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp nâng cao năng lực tổ chức, quản lý lao động, tiền lương nhất là đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các thành phần kinh tế khác.

c) Hàng quý tổng hợp và chuyển danh sách các doanh nghiệp đăng ký lao động quỹ lương cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp và danh sách các đơn vị đã đi vào hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

d) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi. Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về BHXH của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH.

e) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và tổ chức thực hiện tốt việc mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHYT.

b) Hướng dẫn quy định về tham gia BHXH, BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ BHXH và BHYT theo quy định của pháp luật; cấp sổ BHXH cho người lao động, thẻ BHYT cho người tham gia.

c) Đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm chi trả nhanh chóng, kịp thời các chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia BHXH, BHYT. Nâng cao năng lực và tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

d) Tăng cường kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

e) Định kỳ 6 tháng một lần, Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tình hình thu chi các chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, các kiến nghị, đề xuất nếu có.

4. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn xây dựng dự toán, thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng thuộc diện Ngân sách địa phương đóng và hỗ trợ theo quy định của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Tài chính về hướng dẫn thực hiện BHYT, trình HĐND, UBND tỉnh cân đối, bố trí giao dự toán kinh phí để triển khai thực hiện.

b) Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua, hỗ trợ mua thẻ BHYT từ Ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành nghiên cứu đề xuất, trình cấp có thẩm quyền mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp và một số đối tượng khác từ ngân sách địa phương.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Giao chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hàng năm cho UBND các huyện, thành phố.

b) Cập nhật tình hình biến động của các doanh nghiệp; các đơn vị mới đăng ký hoạt động; doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức quản lý đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

c) Định kỳ cung cấp thông tin về doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể, phá sản để cơ quan Bảo hiểm xã hội kịp thời phối hợp các ngành tổ chức khai thác đối tượng tham gia và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình về tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

b) Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các trường sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích và đúng quy định.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động người lao động, nhân dân tham gia BHXH, BHYT.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về Luật BHXH, BHYT và chính sách có liên quan với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của tỉnh.

8. Báo Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Luật BHXH, BHYT và chính sách có liên quan tới các cấp, các ngành và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp và xây dựng chuyên mục “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” với thời lượng thích hợp để kịp thời đưa tin về những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; động viên, khuyến khích, phóng viên, biên tập viên phát hiện, đấu tranh với những hành vi tiêu cực trong việc triển khai, thực hiện chính sách. Ưu tiên mở những chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trong việc thực hiện, đồng thời phê phán những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh

Phát động phong trào và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo của tỉnh tham gia BHYT (ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ).

10. Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nông dân tỉnh

a) Tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ công nhân viên chức lao động về trách nhiệm, quyền lợi của việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, BHYT tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT đúng quy định.

c) Phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật lao động, vi phạm phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

11. UBND các huyện, thành phố

a) Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện, thành phố, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

b) Tăng cường quản lý, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu về BHXH, BHYT giai đoạn 2013 - 2020.

c) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đến nhân dân.

d) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động: Chỉ đạo UBND các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT đạt mục tiêu đã đề ra. Chỉ đạo Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, thành phố dành thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến các chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, nhân dân, chú trọng các đối tượng học sinh, sinh viên, hộ nông dân.

đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, thành phố bảo đảm các mục tiêu đề ra, thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

e) Giao chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp và đối tượng tham gia BHYT tự nguyện hàng năm cho UBND các xã, phường, thị trấn.

f) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo quy định.

g) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu dân số tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, coi kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT là một chỉ tiêu đánh giá nhiệm vụ của địa phương.

12. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nghiêm túc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; có trách nhiệm tham gia, trích nộp đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thanh toán kịp thời đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SƠ KẾT VÀ TỔNG KẾT

1. Chế độ báo cáo

Hàng năm, trước ngày 10 tháng 01 năm sau hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tình hình kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20 tháng 01 năm sau.

2. Sơ kết, tổng kết

a) Giai đoạn 2013 - 2015

Tổ chức tổng kết kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và tình hình tổ chức thực hiện của giai đoạn 2013 - 2015 trong quý I năm 2016.

b) Giai đoạn 2016 - 2020

Tổ chức sơ kết vào quý II năm 2018; tổng kết vào quý I năm 2021.

Trên đây là Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể của tỉnh phối hợp thực hiện./.