UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1212/2005/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 04 tháng 08 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 13 phòng, ban chuyên môn sau đây trực thuộc UBND huyện trên cơ sở thành lập mới, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện:

1. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về nội vụ, lao động, thương binh và xã hội.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

3. Phòng Giáo dục: tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấp huyện.

4. Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình.

5. Phòng Y tế: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

7. Phòng Tư pháp: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông, lâm nghiệp, định canh, định cư, kinh tế mới và hợp tác xã.

9. Phòng Công, Thương nghiệp: tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại và du lịch.

10. Phòng Hạ tầng kinh tế: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, bưu chính viễn thông.

11. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có trách nhiệm giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện.

12. Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em.

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp HĐND và UBND huyện như sau:

- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính Nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp, HĐND và UBND cấp xã để thực hiện chương trình kế hoạch công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; tham mưu giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ, tôn giáo, dân tộc và thi đua khen thưởng.

Các phòng, ban có tên trên được sử dụng con dấu để giao dịch.

Điều 2. UBND huyện có trách nhiệm quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ (trong tổng biên chế quản lý Nhà nước được giao) theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 328/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh Hà Nam.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Như điều 4;
- Lưu: VT-NC.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương