BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do các địa phương ban hành

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật số 02/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 694/TTg-XDPL ngày 05 tháng 5 năm 2006 V/v xử lý văn bản về xử lý vi phạm hành chính pháp luật do các địa phương ban hành;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cà Mau, Yên Bái, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng ban hành. Tên văn bản, nội dung cụ thể các quy định trái pháp luật bị đình chỉ thi hành được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nêu tại Điều 1 của Quyết định này kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2006, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp kết quả xử lý trước ngày 20 tháng 5 năm 2006; tổ chức khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu tại Điều 1 của Quyết định này, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Uông Chu Lưu