BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 1213-QĐ/VTGC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BIỂU CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG TÀU BIỂN CÓ MÁY LÀM LẠNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 158-CP ngày 04/7/1974 của Hộiđồng Chính phủ quy định tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Sau khi đã bàn bạc thống nhất với Ủy ban Vật giá Nhà nước;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban Ban vận tải, Cục trưởngCục đường biển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trong lúc chờ đợi cóthời gian thực tế vận chuyển hàng tươi sống bằng tàu biển có máy làm lạnh đểxây dựng giá thành vận tải hợp lý, lập phương án cước vận tải hàng hóa trìnhThủ tướng Chính phủ duyệt. Để có cơ sở thanh toán cước phí, nay tạm thời banhành biểu cước vận tải hàng tươi sống bằng tàu biển có máy làm lạnh chạy trongnước:

- Theo cước phổ thông là 0,18đ mộtt/km (một hào tám xu)

- Theo cước tuyến Hải Phòng – Thànhphố Hồ Chí Minh và ngược lại là Hai trăm sáu mươi tám đồng cho một tấn hàng.

- Đối với các tàu không phải chuyêndùng mà chỉ có hầm tàu có máy làm lạnh thì mức cước là 0,12đ một t/km (một hàohai xu)

Theo ba hình thức cước nói trên,bên vận tải chịu trách nhiệm trích tiền cước thu của chủ hàng để thanh toán lạicho các cảng các loại lệ phí hiện hành.

Điều 2. Quyết định này bắtđầu thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đềubãi bỏ.

Điều 3. Các ông Trưởng banBan vận tải, Cục trưởng Cục đường biển, Phân cục trưởng Phân cục đường biển vàcác ông Chủ nhiệm các Công ty vận tải biển chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tường Lân