ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1214/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 278/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 củaUBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, côngkhai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổchức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị củaSở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tạicấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm chủtrì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhậtđể trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định đối với các thủ tục hànhchính kèm theo Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổsung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tụchành chính mới được ban hành.

Điều3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã được Chủ tịchUBND tỉnh công bố kèm theo các quyết định: Số 1613/QĐ-UBND ngày 09/10/2011, số 1676/QĐ-UBND ngày 18/11/2011, số 1506/QĐ-UBND ngày 27/10/2011, số 1894/QĐ-UBND ngày 26/12/2012, số 157/QĐ-UBND ngày 15/02/2012, số 378/QĐ-UBND ngày 03/4/2012,số 1658/QĐ-UBND ngày 12/11/2012, số 2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2012, số 404/QĐ-UBND ngày 26/3/2013, số 478/QĐ-UBND ngày 09/4/2013, số 523/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 vàsố 526/QĐ-UBND ngày 18/4/2013.

Điều4. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBNDhuyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Hải

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN