CHỦ TỊCH NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
------------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 153/TTr-CP ngày 20/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyếtđnhs1216/QĐ-CTN ngày 04tháng6năm2014 ca Chtchnưc)

1. Mai Đức, sinh ngày 11/5/1968 tại Lào
Hiện trú tại: bản Phặtthana Thà Hay, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giớitính: Nam
2. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 15/5/1971 tại Lào
Hiện trú tại: bản Phặtthana Thà Hay, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giớitính: Nữ
3. Mai Văn Vinh, sinh ngày 13/3/1992 tại Lào
Hiện trú tại: bản Phặtthana Thà Hay, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giớitính: Nam
4. Mai nQuang,sinhngày31/01/1995tiLào
Hiệntrúti: bn Phtthana Thà Hay,huyn Pakse,tnh Chămpasak.
Giớitính: Nam

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?