ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/2010/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 22 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ DO ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Chínhphủ ban hành về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vềviệc ban hành quy chế về phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ,viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tại Tờ trình số 1721/TTr-SNV ngày 14 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lựcthi hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuậnban hành (đính kèm danh mục).

Điều 2. Trách nhiệm củacác cơ quan có liên quan:

1. Giám đốc các Sở chủ quản cótên tại danh mục đính kèm có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộcđúng theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp nhiệm vụ thực tế của địaphương; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nộivụ).

2. Giám đốc Sở Nội vụ có tráchnhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị cóliên quan, tổng hợp, báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2010.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ĐƯỢC CHẤM DỨT HIỆU LỰC THIHÀNH KỂ TỪ NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2010của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Số Quyết định

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

1

192/2006/QĐ-UBND

04/8/2006

Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

2

202/2008/QĐ-UBND

05/8/2008

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

3

1788/QĐ /UB-NT

23/11/1993

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Công chứng Nhà nước số 1.

4

3553/QĐ-UBND

02/10/2006

Quyết định về việc thành lập Thanh tra Tư pháp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

5

3554/QĐ-UBND

02/10/2006

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tư pháp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

6

3361/QĐ-UBND

16/8/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

7

3548/QĐ-UBND

29/9/2006

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống hải sản cấp I Ninh Thuận.

8

225/2005/QĐ-UB

09/6/2005

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn trực thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

9

22/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

10

24/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

11

23/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

12

25/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Sắt trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

13

18/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

14

2063/QĐ /UB-NT

18/12/1993

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành bản quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

15

94/2006/QĐ-UBND

03/5/2006

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

16

3755/QĐ-UBND

16/10/2006

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

17

3676/QĐ-UBND

05/10/2006

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

18

412/2005/QĐ-UBND

16/12/2005

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyên khoa mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

19

95/2006/QĐ-UBND

03/5/2006

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

20

3537/QĐ-UBND

28/8/2007

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Thuận.

21

23/2002/QĐ-UB

20/02/2002

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước.

22

24/2002/QĐ-UB

20/02/2002

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn.

23

21/2002/QĐ-UB

20/02/2002

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

24

22/2002/QĐ-UB

20/02/2002

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải.

25

339/2005/QĐ-UBND

10/10/2005

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

26

326/2005/QĐ-UBND

15/9/2005

Quyết định về việc thành lập Thanh tra Xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

27

75/2005/QĐ-UB

04/4/2005

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

28

116/2003/QĐ-UB

10/10/2003

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

29

4446/QĐ-UBND

24/10/2007

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

30

309/2005/QĐ-UBND

12/9/2005

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

31

34/2003/QĐ-UB

03/3/2003

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Ninh Thuận.