UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNGVÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kếhoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vàgiáo dục thường xuyên;

Xét Tờ trình số 858/TTr-SGDĐT-VP ngày 11tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thời gian nămhọc 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên.

(Kèm theo Kế hoạch số 859/KH-SGDĐT-VP ngày11/7/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/KH-SGDĐT-VP

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND , ngày 19/7/2013 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày24/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời giannăm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên;

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khung Kế hoạchthời gian áp dụng cho năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dụcphổ thông, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh thực hiện như sau:

Ngành học cấp học

Giáo dục mầm non

Giáo dục tiểu học

Gáo dục trung học

Giáo dục thường xuyên

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Thời gian thực học

35 tuần

35 tuần

37 tuần

37 tuần

32 tuần

Ngày tựu trường

12/8/2013

12/8/2013

05/8/2013

Khối 12: 01/8/2013

Khối 10,11: 05/8/2013

26/8/2013

Ngày khai giảng

05/9/2013

05/9/2013

05/9/2013

05/9/2013

05/9/2013

Học kỳ I

-18 tuần thực học từ 03/9/2013 đến 03/01/2014

- 18 tuần thực học từ 19/8/2013 đến 20/12/2013;

- Học sinh nghỉ cuối học kỳ I (23/12/2013-29/12/2013)

- 19 tuần thực học từ 12/8/2013 đến 22/12/2013;

- 1 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.

- 19 tuần thực học, từ ngày:

+ Khối 12 từ 05/8/2013 đến 15/12/2013;

+ Khối 10, 11 từ 12/8/2013 đến 22/12/2013

- 1 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.

- 16 tuần thực học từ 26/8/2013 đến 21/12/2013;

- 01 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.

Học kỳ II

- 17 tuần thực học từ ngày: 06/01/2014 đến 16/5/2014

- Tổng kết năm học: Từ 19/5/2014 - 23/5/2014

- 17 tuần thực học từ ngày: 30/12/2013 đến 17/5/2014.

- Tổng kết năm học từ 21/5/2014 đến 25/5/2014

- 18 tuần thực học từ 30/12/2013 đến 20/5/2014.

- 18 tuần thực học.

+ Khối 12 từ 23/12/2013 đến 06/5/2014. Ôn tập thi tốt nghiệp từ 07/5/2014 đến 20/5/2014

+ Khối 10, 11 từ 30/12/2013 đến 20/5/2014

- 16 tuần thực học từ ngày 23/12/2013 đến 10/5/2014.

Ngày kết thúc năm học

31/5/2014

31/5/2014

31/5/2014

31/5/2014

31/5/2014

* Quy định khác:

- Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày;

- Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quyđịnh của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thìđược nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp;

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu họcvà tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước 15/6/2014.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổthông (lớp 12) vào ngày: 02, 03, 04/01/2014.

- Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 vàocác ngày: 02, 03, 04/6/2014.

- Thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông,THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu thể dục - thể thao năm học2014 - 2015 hoàn thành trước ngày 31/7/2014.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định chohọc sinh nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt và kế hoạch bố trí học bù phùhợp.

* Công tác báo cáo:

Hiệu trưởng trường THPT và Trưởng phòng Giáo dụcvà Đào tạo huyện, thị, thành phố có trách nhiệm báo cáo về Văn phòng Sở Giáodục và Đào tạo các loại:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới, kếhoạch tổ chức khai giảng;

2. Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm học (saukhai giảng) theo quy định;

3. Báo cáo sơ kết học kỳ I số liệu CB, GV, NV,CSVC, chất lượng 2 mặt giáo dục trước ngày 10/01/2014;

4. Báo cáo tổng kết năm học, số liệu CB, GV, NV,CSVC, chất lượng 2 mặt giáo dục cuối năm trước ngày 20/5/2014./.

GIÁM ĐỐC
Trương Thị Bé Hai