ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh

__________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Công văn số 2444/BQL ngày 17/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp được cấp chứng chỉ quy hoạch và tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư vào các KCN trên cơ sở bảo đảm phù hợp theo hồ sơ quy hoạch chi tiết KCN tỷ lệ 1/2000 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức phân công các cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn để theo dõi, tham mưu và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các nội dung, công việc được uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, công việc đã được uỷ quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà