UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 122/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀMỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ NGHỆ AN GIAI ĐOẠN2007 – 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổsung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000 và 2003;
Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Nghệ An vềphân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2007/NQ-HĐND ngày 18/9/2007 của HĐND tỉnh Nghệ An khoáXV, kỳ họp thứ 10 về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tếNghệ An giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1696/TTr-SYT ngày 17 tháng 10năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một sốchính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực đối với ngành Y tế Nghệ An, giai đoạn2007 – 2010 và những năm tiếp theo như sau:

1.Đối tượng và chính sách thuhút:

a)Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2 (CK2), dược sỹ chuyênkhoa cấp 2 (CK2), thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 1 (CK1), dược sỹ chuyên khoacấp 1 (CK1), sinh viên tốt nghiệp đại học Y, Dược hệ chính quy loại giỏi, khá (kểcả sinh viên được đào tạo ở nước ngoài có kết quả học tập tương dương), cócam kết thời gian công tác tại Nghệ An từ 3 năm trở lên, được ngân sách tỉnh hỗtrợ một khoản kinh phí ban đầu như sau:

- Giáo sư: 40.000.000đồng

- Phó giáo sư, tiến sỹ,bác sỹ CK2, dược sỹ CK2: 30.000.000đồng

- Thạc sỹ, bác sỹ CK1, dượcsỹ CK1: 20.000.000đồng

- Sinh viên tốt nghiệploại giỏi: 15.000.000đồng

- Sinh viên tốt nghiệploại khá: 10.000.000đồng

b)Các đối tượng nêu ở điểm a khoản 1 Điều 1 về nhận công tác tại các huyện núicao, các đơn vị chuyên môn đặc thù như Bệnh viên Lao và bệnh phổi, Bệnh việnTâm thần, Giám định Pháp y được hỗ trợ 10.000.000đồng, nhận công tác tại cáchuyện núi thấp được hỗ trợ thêm 5.000.000đồng.

c) Sinh viên tốt nghiệpĐại học Y, Dược chính quy loại trung bình và bác sỹ, dược sỹ công tác ngoại tỉnhcó cam kết nhận công tác tại các trạm y tế xã miền núi thuộc khu vực 3 đượcngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu 15.000.000đ/người, về các đơn vị chuyên môn đặcthù của ngành Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần, Giám định Pháp yvà các trạm y tế tuyến xã miền núi thấp còn lại được ngân sách tỉnh hỗ trợ banđầu 10.000.000đ/người, về công tác tại trạm y tế xã đồng bằng được hỗ trợ ban đầu7.000.000đ/người

d) Các đối tượng ở điểma, c khoản 1, Điều 1 trong thời gian tập sự ngoài lương được ngân sách tỉnh hỗtrợ 15%lương cơ bản.

đ)Hàng năm các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút trí tuệ, chất xám của cácchuyên gia giỏi, các nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm tháo gỡ những khókhăn vướng mắc lớn về chuyên môn hoặc nghiên cứu khoa học thì được thực hiện 01hợp đồng thu hút. Định mức chi cho mỗi hợp đồng thu hút trí tuệ chất xám khôngquá 50.000.000đ. Trường hợp đặc biệt thì có thể tăng số lượng song không quá 03hợp đồng thu hút. Đối với những công việc cần phải đầu tư chất xám cao, kinhphí lớn thì ngành Y tế lập Đề án trình Hội đồng khoa học của tỉnh xem xét quyếtđịnh.

2.Đối tượng và chính sách hỗtrợ:

Những cán bộ, công chức, viênchức được ngành cử đi học về làm việc tại Nghệ An:

a) Hỗ trợhoàn thành luận án Tiến sỹ, Bác sỹ CK2, Dược sỹ CK1: 20.000.000đ.

b)Hỗ trợhoàn thành luận văn Thạc sỹ, Bác sỹ CK1, Dược sỹ CK1: 15.000.000đ

c) Hỗ trợ kinh phí đào tạocho cán bộ Y sỹ tại trạm y tế tuyến xã để trở thành Bác sỹ (có cam kết sau khihọc xong trở về công tác tại đơn vị cũ):

- Đối tượng thuộc xã miền núilà: 400.000đồng/người/tháng.

- Đối tượng thuộc xã đồng bằnglà: 200.000đồng/người/tháng.

d) Hỗ trợ kinh phí đào tạoliên kết chính quy cho sinh viên để trở thành Bác sỹ theo địa chỉ sử dụng (chocác xã miền núi) là 25% tổng kinh phí đào tạo.

e) Hỗ trợ cho sinh viên tạicác trường Đại học Y, Dược 2 năm cuối cam kết sau khi tốt nghiệp về Nghệ Ancông tác theo sự phân công của ngành:

- Năm thứ 4 Đại học Dược vànăm thứ 5 Đại học Y có học lực: Loại giỏi: 200.000đ/tháng/người, Loại khá:150.000đ/tháng/người, Loại trung bình: 100.000đ/tháng/người.

- Năm thứ 5 Đại học Dược và nămthứ 6 Đại học Y có học lực: Loại giỏi: 300.000đ/tháng/người, Loại khá:200.000đ/tháng/người, Loại trung bình: 150.000đ/tháng/người

3. Nguồn kinh phí thực hiệnchính sách thu hút, hỗ trợ trích từ ngân sách tỉnh

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp liên quan; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường