ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 122/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTHU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀ NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định vềviệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các qui định của pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định vềviệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 13/07/2007 của Hội đồng nhân dânThành phố Hà Nội Khoá XIII kỳ họp thứ 9;
Xét đề nghị của Liên ngành Tài nguyên môi trường và Nhà đất – Tài chính – Cụcthuế TPHN tại Tờ trình số 2148/LN :TNMTTNĐ-TC-CT ngày 24/5/2007 và Liên ngànhCục thuế TPHN – Tài Chính - Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại Tờ trình số6906 TTrLN/CTHN-STC-KBHN ngày 07/06/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đối tượng nộp lệ phí

Các tổ chức, cá nhân khi được cấp giấyphép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố HàNội.

Điều 2: Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép xả nướcthải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội là 100.000đồng/1 giấy phép.

2. Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nộidung giấp phép, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 3: Đơn vị thu lệ phí (thựchiện theo phân cấp quản lý)

1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

3. UBND các Quận, Huyện.

Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm niêmyết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí về tên lệ phí, mức thu lệphí, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền lệ phí phải cấpchứng từ thu lệ phí cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định.

Điều 4: Quản lý, sử dụng tiền lệphí thu được

Đơn vị thu lệ phí nộp Ngân sách Nhànước 90% và được để lại 10% trên tổng số lệ phí thu được và phải quản lý, sử dụngsố tiền lệ phí được để lại theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính.

Điều 5: Chứng từ thu lệ phí

Sử dụng biên lai thu phí, lệ phí doCơ quan thuế phát hành.

Điều 6: Xử lý vi phạm

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theoNghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ và Thông tư số 06/2004/TT-BTCngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục Thuế Thành phố Hà Nội;Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để
- Bộ Tài chính; (báo
- Đ/c CT UBND TP; (cáo
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển