HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 122-HĐBT NGÀY 19-9-1984 VỀ CẤP PHÁT VỐN MỞ MANG DIỆN TÍCH NÔNG, LÂM NGHIỆP, XÂY DỰNG VÙNG KINH TẾ MỚI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ QUỐC DOANH.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thủ trưởng các ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Huỷ bỏ điểm 2, phần I Quyết định số 95-CP ngày 27-3-1980 của Hội đồng Chính phủ về phân định nguồn vốn cấp phát ngân sách và tín dụng ngân hàng để mở mang diện tích nông, lâm nghiệp, xây dựng các vùng kinh tế mới của khu vực kinh tế quốc doanh.

Điều 2.- Từ ngày 1 tháng 10 năm 1984 trở đi, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với khu vực quốc doanh để mở rộng diện tích nông, lâm nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới, áp dụng đúng quy định của Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 232-CP ngày 6-6-1981 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)