CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 606/TTr-CP ngày 26/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM(Kèm theo Quyết định số 122/QĐ-CTN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1. 

Nguyễn Thu Huế, sinh ngày 15/8/1996 tại Thái Bình

Hiện cư trú tại: Woflganggasse 46/2/1, 1120 Wien

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Đông Hưng, Thái Bình

Giới tính: Nữ

2.

Đinh Quang Linh, sinh ngày 30/6/1998 tại Hà Nội

Hiện cư trú tại: Am Brauberg 5, 4651 Stadl Paura

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đản Mỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 05/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện cư trú tại: Mickstetten 37/2, 4490 st. Florian

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15/1 Gia Tân I, Thống Nhất, Đồng Nai.

Giới tính: Nữ