NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc huỷ bỏ văn bản số 102/CV-NH5 ngày 10 tháng 3 năm 1993 về miễn thuế đối với vật tư,
hàng hoá nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ
của Ngân hàng liên doanh.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính công bố tại Lệnh số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 189/HĐBT ngày 15 tháng 6 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quy chế về Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính - Ngân hàng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-Nay huỷ bỏ văn bản số 102/CV-NH5 ngày 10 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc miễn thuế đối với vật tư, hàng hoá nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị có liên quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc Ngân hàng Liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Chu Văn Nguyễn