UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG MỨCQUÀ TẶNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinhphí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừngthọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 210/TTr-STC ngày 09/7/2013của Sở Tài chính về việc tăng múc chúc thọ, mừng thọ cho các cụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh các nội dung của Quyếtđịnh số 781/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mứcquà tặng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Tăng mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người caotuổi ở tuổi 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh:

STT

Độ tuổi

Mức tặng

1.

2.

Người cao tuổi 95 tuổi:

- Quà tặng

- Tiền mặt

Người cao tuổi trên 100 tuổi

- Quà tặng

- Tiền mặt

100.000 đồng

300.000 đồng

5m vải lụa

500.000 đồng

Kinh phí thực hiện: Bố trí trong dự toán chithường xuyên hàng năm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Hội Người cao tuổitỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh