BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12204/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG CHẤTMICA, PYRIT, QUARZIT, THẠCH ANH, SILIMANIT, SERICIT, VERMICULIT GIAI ĐOẠN ĐẾNNĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày18 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch thămdò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit,sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị ca Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Công văn số 3198/UBND-CN ngày 27 tháng7 năm 2015 và ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Công vănsố 2772/ĐCKS-KS ngày 01 tháng 10 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Côngnghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khu vực đá quarzit xã Bảo Nhai và xã CốcLầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào Danh mục các dự án thăm dò giai đoạn đếnnăm 2020 tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác vàchế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit,vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Diện tích và tọa độ khu vực đá quarzitxã Bảo Nhai và xã Cốc Lầu nêu trên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2013. Các nội dung khác của Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày18 tháng 01 năm 2013 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC KHU VỰC ĐÁQUARZIT XÃ BẢO NHAI VÀ XÃ CỐC LẦU, HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số:12204/QĐ-BCT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởngBộ Công Thương)

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓCHệ VN-2000, KTT 104045’, MC: 30

Tên điểm

Y

X

Ghi chú

1

449467

2476934

Khu vc 1: Din tích 15 ha

2

449389

2476669

3

449773

2476428

4

449811

2476515

5

450041

2476420

6

450083

2476504

7

449876

2477203

Khu vực 2: Diện tích 13,02 ha

8

449938

2476950

9

450443

2476954

10

450396

2477208

Tổng

28,02 ha