THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI NĂM 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Công ước Lao động Hàng hảinăm 2006;

Căn cứ Quyết định số 547/2013/QĐ-CTN ngày 22/3/2013 của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước Laođộng Hàng hải 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 (sau đây gọi tắtlà Công ước MLC 2006) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) kèm theo Quyết địnhnày.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại & Công nghiệp VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1221/QĐ-TTg ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Triển khai thực hiện đầy đủ, toàndiện các quy định của Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC 2006) mà Việt Nam làthành viên nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thuyền viên, nâng caochất lượng đội ngũ thuyền viên để khai thác hiệu quả đội tàu biển của Việt Nam.

b) Phát triển nguồn nhân lực của ngànhhàng hải theo quy định của Công ước MLC 2006 nhm nâng caoan toàn và chất lượng vận tải biển quốc tế.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Kế hoạchphải đồng bộ, phù hp với Chiến lược phát triển nhân lực ViệtNam thời kỳ 2011- 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 579/2011/QĐ-T Tg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ),các nội dung, định hướng phát triển đội tàu biển Việt Nam đến năm 2020 theo Quyhoạch phát triển Vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030đã được phê duyệt.

b) Việc trinkhai Công ước phải bảo đảm hài hòa và thống nhất với quy định của Công ước quốctế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 đã được bổ sung, sửa đổi(SOLAS), Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, đào tạo, cấp chứng chỉchuyên môn và trực ca của thuyền viên năm 1978 đã được bổsung, sửa đổi (STCW) và Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm dầu từ tàu bin năm 1973 và nghị định thư năm 1978 đã được bsung,sửa đổi (MARPOL) mà Việt Nam là thành viên.

c) Các Bộ, cơ quan, địa phương đượcgiao chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chứctriển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;

d) Bảo đảm sự quan hệ chặt chẽ vàphối hợp đồng bộ giữa các Bộ, cơ quan, địa phương, kịp thời giải quyết hoặc báocáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quátrình thực hiện Kế hoạch;

đ) Việc tuyên truyền, phổ biến, hướngdẫn thực hiện Công ước MLC 2006 và pháp luật về lao độnghàng hải phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ:

a) Hoàn thiện hệ thống các văn bảnquy phạm pháp luật trong nước về lao động hàng hải để triểnkhai đầy đủ, toàn diện các quy định, tiêu chuẩn của Công ước MLC 2006, trong đótập trung triển khai xây dựng Nghị định về Lao động hàng hải. Thời gian thựchiện: từ năm 2013 đến năm 2015;

b) Tổ chức triển khai việc kiểm tra,đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho tàu theo yêu cầu của công ước MLC, bao gồmGiấy chứng nhận Lao động hàng hải (Maritime Labour Certificate- MLC) và Tuyên bố phù hp lao động hàng hải (Declarationof Maritime Labour Compliance - DMLC). Thời gian thực hiện: năm 2013;

c) Xây dựng hệ thống kiểm tra, giámsát nhằm thực hiện nghĩa vụ kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển mangquốc tịch nước ngoài ra vào cảng biển Việt Nam. Xây dựng hệ thống biện pháp bảođảm thực thi quy định của Công ước, bao gồm công tác kiểm tra, kiểm soát đểthực hiện trách nhiệm của quốc gia đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam vàtrách nhiệm của quốc gia có cảng. Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm2014;

d) Đầu tư phát triển hệ thống côngnghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước, tạo sự kết nối thông tinthông suốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liênquan. Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015;

đ) Xây dựng cơ sdữ liệu về lao động hàng hải theo hướng dẫn của Tổ chức Lao động quốctế (ILO). Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015;

e) Thiết lập cơ chế tham vấn Hội đồngba bên để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công ước.Thành phn Hội đồng ba bên sẽ bao gồm đại diện của Bộ Giaothông vận tải và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đại diện Chính phủ),Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện người sử dụng lao động) vàTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (đại diện người lao động), Hội đồng ba bênhoạt động trên cơ sở kiêm nhiệm và vụ việc (ad hoc). Thi gian thực hiện: năm 2013;

g) Thành lập Ban chỉ đạo triển khaithực hiện Công ước bao gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan và do Lãnh đạo BộGiao thông vận tải làm Trưởng Ban chỉ đạo. Thời gian thực hiện: năm 2013.

h) Tuyên truyền, phổ biến nội dungCông ước MLC 2006 tới các doanh nghiệp vận tải biển, các cơ sở đào tạo, huấnluyện, cung ứng thuyền viên, các cơ sở đóng tàu và thuyền viên Việt Nam vàngười lao động hàng hải. Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2014;

i) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phúcli công cộng theo lộ trình đáp ứng nhu cu văn hóa, giải trí, thông tin cho thuyn viên tạicác cảng bin theo quy định của Công ước MLC 2006. Thờigian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2020;

k) Định kỳ báo cáo Tổ chức Lao độngquốc tế (ILO) về kết quả thực hiện Công ước MLC 2006. Tăng cường hợp tác với Tổchức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Y tế thếgiới (WHO) và các tổ chức quốc tế khác nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹthuật, đào tạo công chức, viên chức quản lý và đội ngũ sỹ quan, thuyền viên vàchuyển giao công nghệ liên quan đến thực hiện Công ước MLC 2006; Thúc đẩy hợptác song phương với các nước thành viên của Công ước để tham khảo kinh nghiệmvà tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật của các nước này. Thời gian thựchiện: hàng năm.

2. Tráchnhiệm và phân công thực hiện

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêutại mục 1, trừ các nhiệm vụ giao Bộ, ngành khác chủ trì;

- Làm đầu mối chủ trì tổ chức thựchiện cơ chế tham vấn ba bên theo quy định của Công ước MLC 2006;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giámsát việc triển khai áp dụng các quy định của Công ước MLC 2006 tại Việt Nam,báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội:

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan trong quá trình sửa đổi, bsungcác văn bản quy phạm pháp luật về lao động hàng hải cũng như trong việc triểnkhai các nhiệm vụ nêu tại mục 1.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện cơchế tham vấn ba bên theo quy định của Công ước MLC 2006.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tảivà các cơ quan liên quan trong việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việctriển khai áp dụng các quy định của Công ước MLC 2006.

- Chủ trì xây dựng, ban hành các quyđịnh và hướng dẫn quốc gia về quản lý an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và trợcấp tai nạn nghề nghiệp cho người làm việc trên tàu.

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng vàtrình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyệnđối vi lao động trong khu vực phi chính thức (trong đó cólao động hàng hải).

- Phối hp vớiBộ Giao thông vận tải định kỳ báo cáo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về kết quảthực hiện Công ước MLC 2006.

c) Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hp vi Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liênquan trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tiêuchuẩn sức khỏe và chăm sóc y tế cho thuyền viên.

- Công bố danh sách cơ sở khám sứckhỏe, bác sỹ được cấp phép khám sức khỏe cho thuyền viên và cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên làm việctrên tàu ở trong và ngoài nước.

d) Bộ Ngoại giao:

- Thông báo tới Tổ chức Lao động Quốctế về việc Việt Nam cam kết bảo đảm thực hiện 03 thành tansinh xã hội đối với người lao động hàng hải phù hp vớiquy định của Công ước MLC 2006, bao gồm: (i) chăm sóc y tế; (ii) trợ cấp tainạn nghề nghiệp; (iii) trợ cấp hưu trí.

đ) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải và các cơ quan liên quan khác cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ ngânsách để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình triển khai theo Kế hoạch này phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chủ trì việc quy định mức phí, lệphí cấp giấy chứng nhận phù hợp theo quy định của Công ước MLC 2006.

e) Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam: cử đại diện tham gia Hội đồng ba bên và phối hợp với các cơ quan hữuquan tổ chức triển khai các quy định của Công ước MLC 2006 và các văn bản quyphạm pháp luật có liên quan đối với các doanh nghiệp vận tải biển.

g) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:cử đại diện tham gia Hội đồng ba bên và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổchức hướng dẫn triển khai và giám sát việc thực hiện cácquy đnh của Công ước MLC 2006 và các văn bản quy phạmpháp luật có liên quan đối với người lao động hàng hải.

h) Các cơ sđàotạo, huấn luyện, cung ứng thuyền viên có trách nhiệm chủ động xây dựng các nộidung, kế hoạch thực hiện các quy định của Công ước MLC 2006.

i) Doanh nghiệp vận tải biển có tráchnhiệm chủ động xây dựng các nội dung, kế hoạch thực hiện cụ thể theo yêu cầucủa Công ước MLC 2006.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này dongân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hàng năm,các Bộ, cơ quan Trung ương chủ động lập dự toán ngân sách, bảo đảm kinh phí củaBộ, cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêngnăm 2013, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chủ động bố trí kinh phítrong dự toán ngân sách nhà nước đã được giao năm 2013 để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụcủa mình, các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan chủ động bổ sung nhiệm vụ thựcthi Công ước MLC 2006 vào chương trình, kế hoạch công tác của mình.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải là cơquan thường trực thực hiện Công ưc MLC 2006, có nhiệm vụtham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước.

3. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tảichủ trì phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộibáo cáo Chính phủ về tình hình kết quả triển khai thực hiện Công ước MLC 2006.