ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG CHO LAO ĐỘNGNÔNG THÔN NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB&XHhướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đ án“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động TB&XH bổ sung, sửa đổimột số điều của Thông tư số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010;

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BộCông thương, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thựchiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề ngắn hạn cho lao độngnông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; số 1057/QĐ- UBND ngày 08/5/2013 về việc phân bổ vốn CTMT quốc gia việc làm, dạy nghềvà giảm nghèo bền vững năm 2013 tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 07/3/2013của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 18/TTr- SLĐTBXH ngày 24 tháng 5năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạynghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. GiaoSở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệmtổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung trong kế hoạch đã được phê duyệt. Căn cứnhiệm vụ các Sở, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với SởLao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố để tổ chức thựchiện theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Kếhoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương;Thông tin và Truyền thông; Giáo dục - Đào tạo và Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Dạy nghề;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo Đề án 1956 tỉnh;
- Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ VP, các Phòng: VX, KTTH, KTN;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

KẾ HOẠCH

ĐÀOTẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔNNĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1221/QĐ-UBNDngày 29 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tập trung thực hiện đồng bộ các nhómgiải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg mở rộng ngànhnghề, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghềcủa người lao động và thị trường lao động, gn đào tạo nghvới giải quyết việc làm tại ch và chuyn dịch cơ cu laođộng, cơ cấu kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nôngnghiệp, nông thôn; không tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn khi chưa dựbáo được nơi làm việc, mức thu nhập và việc làm sau khi học nghề.

2. Yêu cầu

Huy động sự tham gia của cả hệ thốngchính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao độngnông thôn (LĐNT); tạo được sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trênđịa bàn toàn tỉnh trong triển khai thực hiện.

II. CHỈ TIÊU KHOẠCH

1. Tổ chức đào tạo, trang bị kỹ năngnghề cho khoảng 3.000 người học nghề dưới 3 tháng và sơ cấp nghề, trong đó: Dạynghề phi nông nghiệp cho 1.000 người và dạy nghề nông nghiệp cho 2.000 người (Chitiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

2. Phấn đấu đến hết năm 2013 tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề: Đạt từ 75% trở lên; 100%LĐNT được tuyên truyền phổ biến về Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 củaThủ tướng Chính phủ.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đốitượng, chính sách, điều kiện được hỗ trợ học nghề

1.1. Đốitượng

- Đối tượng nhóm 1: LĐNT thuộc diệnđược hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dântộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác;

- Đối tượng nhóm2: LĐNT thuộc diện hộ cận nghèo

- Đối tượng nhóm 3: LĐNT khác

1.2. Chính sách hỗ trợ họcnghề

- Đối tượng 1: Hỗ trợ tiền ăn với mức15.000 đồng/ngày thực học/học viên. Trường hợp học viên tự ý nghỉ học, bỏ học hoặc bị buộc thôi học thì không được trả tiền ăn; Hỗ trợ tiền đilại (một lần từ nhà đến lp học và ngược lại) theo giá végiao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000đồng/học viên/khóa học đối với học viên học nghề xã nơi cư trú từ 15 km trởlên; trường hợp tuyến đường đi không có phương tiện vậntải giao thông công cộng thì giá cước thanh toán theo mức 2.000 đồng/km thực đi(một lần từ nhà đến lp học và ngược lại) với mức tối đakhông quá 200.000 đồng/học viên/khóa.

- Đối tượng 2 và 3: Các huyện, thànhphố căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng đóng góp của các tchức kinh tế, xây dựng phương án huy động thêm ngun kinh phí để hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người học nghề (nếu có).

1.3. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

- Là LĐNT trong độ tuổi lao động (nữtừ 16-55 tuổi; nam từ 16-60 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Bình, có nhu cầu học nghề để tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi việc làm vàdự báo được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm sau khi học nghề, cótrình độ học vấn (riêng những người không biết đọc, biết viết có thể tham giahọc những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề...) và sức khỏephù hợp với ngành nghề cần học;

- Mỗi LĐNT chỉ được hỗ trợ học nghềmột lần theo chính sách này, những người đã được hỗ trợ học nghề theo chínhsách khác của Nhà nước thì không được hỗ trợ học nghề theo chính sách này.Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhânkhách quan thì UBND tỉnh xem xét quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyểnđổi việc làm theo chính sách này nhưng tối đa không quá 03 lần.

2. Quy mô, thi gian, chương trình, giáo trình, danh mục nghề đào tạo

- Quy mô của 01 lp học tối đa 35 học viên; thời gian học từ 1,5 tháng đến dưới 12tháng/khóa học; học viên hoàn thành khóa học phải được kiểm tra và đánh giátheo quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội và được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy địnhtại Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nghềtheo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chương trình, giáo trình đào tạo:

+ Đối với nghề nông nghiệp thực hiệntheo chương trình, giáo trình dạy nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn ban hành tại Quyết định số 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2011 và Quyết địnhsố 539/QĐ-BNN-TCBC ngày 11/4/2012 về phê duyệt chương trình dạy nghề trình độsơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho LĐNT;

+ Đối với nghề phi nông nghiệp thựchiện theo chương trình, giáo trình dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề ban hành tạicác Quyết định số 780, 781, 782, 783/QĐ-TCDN ngày 19/12/2011 phê duyệt chươngtrình dạy nghề trình độ sơ cấp;

+ Đối với các nghề có trong danh mụcnghề đào tạo cho LĐNT nhưng chưa có chương trình, giáo trình đào tạo, cơ sở dạynghề xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình theo quy định tại Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ Lao động - TB&XH về hướng dẫn xây dựng chương trình,biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp (không sử dụng kinh phí chicho xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa các chương trình, giáotrình dạy ngh đã được Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn, Tng cục Dạyngh ban hành).

- Danh mục nghề đào tạo (chi tiếttại phụ lục 02 kèm theo).

3. Đơnvị thực hiện dạy nghề

Các trường trung cấp nghề, trung tâmdạy nghề; Trường trung cấp chuyên nghiệp; Các tổ chức chính trị - xã hội; Hộiđoàn thể; doanh nghiệp; trung tâm Kỹ thuật Tổng hp -Hướng nghiệp, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng,trung tâm khuyến nông, khuyến công; hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ... có đăng ký hoạt động dạy nghề tại Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội Quảng Bình.

4. Kinh phí thực hiện

4.1. Tổngkinh phí thực hiện kế hoạch dạy nghề cho LĐNT năm 2013 là: 5.000.000.000 đồng từ nguồn kinh phí CTMTQG Việc làm và dạy nghề Dự ánđào tạo nghề LĐNT năm 2013 (Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm).

4.2. Nộidung chi và định mức chi phí đào tạo nghề

Nội dung chi thực hiện theo Thông tưliên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Laođộng Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hànhtheo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức chi phí đào tạo từng nghề (Chitiết tại phụ lục 02 kèm theo).

Các cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệmvụ quản lý kinh phí dạy nghề cho LĐNT tiến hành ký hợp đồng đào tạo nghề đốivới các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện để dạy nghề cho LĐNT theo quy định.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩymnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thc của các cấp, các ngành, xã hội, của cán bộ,công chức xã và LĐNT về vai trò của đào tạo nghề đối với tạo việc làm, tăng thunhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn.

- Xây dựng chuyên đề, chuyên mục vềdạy nghề cho LĐNT, phát sóng định kỳ hàng quý trên Đài Phát thanh - Truyền hìnhQuảng Bình;

- Mở chuyên mục dạy nghề cho LĐNT đểtuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvề đào tạo nghề, về vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với phát triển kinh tế- xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để người LĐNT biết và tích cực thamgia học nghề. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các mô hình dạy nghề có hiệuquả, cách làm hay về dạy nghề và giải quyết việc làm cho nông dân trên BáoQuảng Bình;

- Xây dựng nội dung tuyên truyền,hướng dẫn đài phát thanh cấp huyện, thành phố tuyên truyền về đào tạo nghề choLĐNT phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

- Các tổ chức chính trị, xã hội, hội nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền chủ trương, chínhsách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho LĐNT; vận động các thành viêntham gia học nghề;

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khenthưởng đối với những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp cho côngtác dạy nghề cho LĐNT;

- Tổ chức tư vấn học nghề và việc làmcho LĐNT thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thôngtin đại chúng, tổ chức tư vấn tại các trung tâm giới thiệu việc làm, các cơ sởdạy nghề, tư vấn hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục phổ thông, đặc biệt làcác lớp cuối cấp, tổ chức các Hội thảo, hội nghị tập huấn công tác đào tạo nghềcho đội ngũ cán bộ làm công tác dạy nghề cấp huyện, xã, cơ sở dạy nghề.

2. Tổchức dạy nghề theo các mô hình, đặt hàng dạy nghề

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan căn cứ nhu cầutuyển dụng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tình hình phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu học nghề của LĐNT để lựa chọn các nghềphi nông nghiệp phù hp, có khả năng tạo việc làm, tăngnăng sut, thu nhập cho người dân đkýkết hp đồng dạy nghề phi nông nghiệp với các cơ sở dạynghề có đủ điều kiện.

- UBND cấp huyện được giao kinh phíthực hiện dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn, nhu cầu sử dụng lao động của các tchức,doanh nghiệp, hp tác xã...và nhu cầu học nghề của ngườilao động để lựa chọn các ngành nghề đào tạo phù hợp, nhằm giải quyết việc làm,tăng năng suất, thu nhập cho lao động, trong đó tập trung ưu tiên đào tạo nghềcho LĐNT thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo,người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ bị thu hồi đất canh tác, các xã xây dựngnông thôn mới ...;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đàotạo nghề cho LĐNT đảm bảo đạt được mục tiêu trên 75% lao động sau học nghề cóviệc làm. Không chạy theo thành tích, số lượng; chú trọng nhân rộng các mô hìnhđiểm đã triển khai thành công, có hiệu quả trong những năm vừa qua; tăng cườngquản lý, kiểm tra giám sát công tác dạy nghtrên địa bàn.

- Xây dựng và phê duyệt định mức chiphí đào tạo cho từng nghề, điều chỉnh các mức chi phí đàotạo nghề đã được phê duyệt phù hp với quy định hiện hànhvà chỉ số giá tiêu dùng hiện tại.

3. Pháttriển và nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán b quản lý dạy ngh

- Bổ sung cán bộ chuyên trách về dạynghề cho 05 huyện, thành phố chưa có cán bộ chuyên trách tại phòng Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Bổ sung biên chế giáo viên cho cácTrung tâm dạy nghề công lập cấp huyện.

- Huy động các nhà khoa học, nghệnhân, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, các trung tâmkhuyến nông, nông dân sản xuất giỏi... tham gia dạy nghề cho LĐNT.

- Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề;bồi dưỡng kỹ năng nghề; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác dạy nghề toàn tỉnh.

4. Pháttriển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề trình đ sơ cấp ngh và dạy ngh thường xuyên

- Đổi mới và phát triển chương trình,giáo trình dạy nghề cho LĐNT theo yêu cầu của thị trường lao động, thường xuyêncập nhật kỹ thuật, công nghệ mới;

- Huy động các nhà khoa học, nghệnhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanhnghiệp và CSSX kinh doanh, các trung tâm khuyến nông-lâm-ngư nghiệp, nông dânsản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghềtrình độ sơ cấp nghề cho LĐNT;

- Xây dựng danh mục nghề, các chươngtrình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng đối với các nghềchưa có trong danh mục nghề đào tạo cho LĐNT của Tổng cục Dạy nghề và Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng chung cho các cơ sởdạy nghề trên địa bàn tỉnh.

5. Tăngcường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Đ án

- Nâng cao năng lực xây dựng kếhoạch, quản lý, triển khai và tổ chức thực hiện ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã);

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánhgiá tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ở các cấp;

- Báo cáo, tổng hp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thựchiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ; tình hình quản lý và sử dụng ngân sách kế hoạchở cấp huyện, tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SởLao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, dự toán nhucầu kinh phí thực hiện Đán đào tạo nghề cho LĐNT;

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, cơquan chuyên môn cấp huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạynghề;

- Phối hp vớicác cơ quan truyền thông thực hiện hoạt động tuyên truyền về đào tạo nghề choLĐNT;

- Ký hợp đồng dạy nghề các nghề phinông nghiệp với các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện được lựa chọn để dạy nghềcho LĐNT theo quy định;

- Chủ trì tổ chức xây dựng và thốngnhất chương trình, giáo trình dạy nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề đốivới các nghề không nằm trong danh mục các nghề đã được Tổng cục dạy nghề banhành;

- Thống nhất với Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố về các nghề đào tạo phi nông nghiệp cho LĐNT trên từng địabàn, đáp ứng nhu cu và định hướng phát triển kinh tế - xãhội trong từng giai đoạn;

- Phối hợp với các trường có khoa sưphạm dạy nghề tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, người dạy nghề và cánbộ quản lý dạy nghề;

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể; chính quyền địa phương thực hiệnthanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tchức thực hiệndạy nghcho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. SởNông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Hướng dẫn và phối hợp với UBND cáchuyện/thành phố tổ chức dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT;

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo, kế hoạchđào tạo, kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp của các huyện, thành phố gửi Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội và báo cáo UBND tỉnh

- Xác định nhu cầu đào tạo các ngànhnghề trong lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, kinh phí thựchiện dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đểtổng hp;

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sảnphẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến tận cấp xã;

- Thực hiện lồng ghép có hiệu quảchương trình, kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg vớichương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến nông;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có đủđiều kiện, đăng ký hoạt động dạy nghề để tham gia đào tạo nghề cho LĐNT;

- Phối hp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị xây dựng, phê duyệtcác chương trình, giáo trình dạy nghề nông nghiệp ở trình độ sơ cấp nghề và dạynghề dưới 03 tháng theo quy định;

- Phối hợp kiểm tra, giám sát tìnhhình thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT; báo cáo kết quả thực hiện 6tháng, 1 năm về cơ quan thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. SởGiáo dc và Đào to

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thựchiện đúng, đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo; phân luồng học sinh trong các trường THCS, THPT để học sinh có tháiđộ và nhận thức đúng đắn về học nghề để chủ động lựa chọn học các ngành nghềphù hợp;

- Cung cấp các thông tin, số liệuthống kê về học sinh THCS, THPT cho Sở Lao động - TB&XH hàng năm để xâydựng kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT.

4. SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Căn cứ vào chức năng và quyền hạnphối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ độngthực hiện cấp phát và hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, thanh quyết toán kinhphí dạy nghề cho LĐNT, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng quyđịnh hiện hành.

5. SởCông thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông và đơn vị liên quan cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗtrợ việc chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm cho người lao động;

- Xác định nhu cầu đào tạo các ngànhnghề phi nông nghiệp để xây dựng kế hoạch, kinh phí dạy nghề cho LĐNT; phối hp với Sở Lao động - TB&XH xây dựng chương trình, giáo trình dạynghề phi nông nghiệp ở trình độ sơ cấp nghề;

- Lồng ghép kế hoạch dạy nghề choLĐNT với Chương trình khuyến công;

- Phối hp kiểmtra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề phi nông nghiệp cho LĐNT; báo cáokết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm về cơ quan thường trực Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

6. SởThông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủtrương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề; vai trò củađào tạo nghề đối với phát trin KT-XH, tạo việc làm, nâng caothu nhập cho người lao động, tuyên truyền phổ biến các mô hình dạy nghề, laođộng sau học nghề phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

7. Ủyban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện và chịu trách nhiệm đối với dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôntrên địa bàn;

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QĐ1956/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề; đẩy mạnh công tác thông tin,truyên truyền về đào tạo nghề cho LĐNT;

- Chỉ đạo và ủy quyền cho Phòng Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) quản lý kinh phí dạy nghề,tổ chức thẩm định hồ sơ, ký hp đồng dạynghề nông nghiệp với các cơ sở dạy nghề theo quy định;

- Đề xuất danh mục nghề, nhu cầu họcnghề, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, kinh phí dạy nghề cho LĐNT trên địa bànnăm 2014;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thựchiện dạy nghề cho LĐNT; báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, 1 năm về cơ quanthường trực Sở Lao động - TB&XH.

8. Ủyban nhân dân cấp xã

- Kiện toàn Ban chỉ đạo (hoặc Tổtriển khai) Đề án đào tạo nghề cho LĐNT. Tổ chức tuyên truyền, vận động LĐNT thamgia học nghề, tạo điều kiện đcác cơ sở dạy nghề thựchiện dạy nghề;

- Thống kê số LĐNT có nhu cầu họcnghề trên địa bàn; nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanhnghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn và theo nhu cầu pháttriển kinh tế - xã hội;

- Xác nhận vào đơn xin học nghề của người LĐNT trên địa bàn về đối tượng theo quy địnhvà các điều kiện để làm việc theo nghề đăng ký học;

- Mở sổ theo dõi số lao động đã quahọc nghề, số người có việc làm sau học nghề, số hộ thoát nghèo, số hộ trở thànhhộ khá, giàu, số người chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ sau khi học nghềtrên địa bàn;

- Kiểm tra, giám sát các lp dạy nghề cho LĐNT trên địa bàn.

9. Cáccơ sở dạy nghề

- Có trách nhiệm chuẩn bị các điềukiện về chương trình, giáo trình, đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, cơ sở vậtchất cho quá trình đào tạo đối với từng đối tượng LĐNT phù hợp với trình độ,kiến thức; đảm bảo nâng cao chất lượng và áp dụng các kiếnthức, kỹ năng vào thực tin trong cuộc sng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghềtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai tuyển sinh dạy nghề đảmbảo đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiuquả, nghiêm chỉnh chp hành các quy định của pháp luật vdạy nghề; thực hiện chế độ hỗ trợ, thanh quyết toán theo đúng quyđịnh hiện hành. Hàng tháng, quý, 6 tháng, một năm báo cáo về Sở Lao động - TB&XH.

Trên đây là Kế hoạchđào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho LĐNT năm 2013trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở dạynghề triển khai thực hiện bảo đảm theo yêu cầu Kế hoạch đềra.

PHỤ LỤC 01

KẾHOẠCH DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Danh mục/Đơn vị

Tổng số người

Kinh phí CTMTQG việc làm - dạy nghề (đồng)

Ghi chú

I

Phát triển chương trình dạy nghề

250.000.000

1

Chương trình dạy nghphi nông nghiệp

150.000.000

SLĐ-TB&XH

2

Chương trình dạy nghnông nghiệp

100.000.000

SNN và PTNT

II

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng dạy nghề cho đội ngũ giáo viên dạy nghề

150.000.000

SLĐ-TB&XH

III

Dạy nghề phi nông nghiệp

1.000

1.900.000.000

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.000

1.900.000.000

IV

Dạy nghề nông nghiệp

2.000

2.700.000.000

1

UBND huyện Lệ Thủy

390

500.000.000

2

UBND huyện Quảng Ninh

210

300.000.000

3

UBND TP Đng Hi

150

200.000.000

4

UBND huyện BTrạch

390

500.000.000

5

UBND huyện Quảng Trạch

390

500.000.000

6

UBND huyện Tuyên Hóa

260

400.000.000

7

UBND huyện Minh Hóa

210

300.000.000

Tng cộng

3.000

5.000.000.000

Bng chữ: Năm tỷ đng

PHỤ LỤC 02

DANHMỤC VÀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2013 của tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên nghề

Số lượng học viên (người)

Thi gian đào tạo (tháng)

T.số giờ dạy tối thiu/ khóa học

Mc kinh phí hỗ trợ (đồng/người/khóa học)

Dạy cố định

Dạy lưu động

I

Nhóm nghề nông-lâm-ngư nghiệp

1

Nuôi, phòng trị bệnh cho lợn

35

03

480

1.110.000

1.350.000

2

Nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò

35

03

480

1.110.000

1.350.000

3

Nuôi, phòng trị bệnh cho gia cầm

35

03

480

1.110.000

1.350.000

4

Nuôi ong

35

03

440

1.110.000

1.350.000

5

Nuôi giun quế

35

1,5

225

555.000

675.000

6

Nuôi cá nước ngọt

35

2,5

400

925.000

1.125.000

7

Chế biến nước mắm

35

03

480

1.110.000

1.350.000

8

Chế biến thủy sản

35

1,5

240

645.000

675.000

9

Trồng rau an toàn

35

03

440

1.110.000

1.350.000

10

Nhân giống cây ăn quả

35

03

480

1.110.000

1.350.000

11

Trồng và nhân giống nấm

35

03

480

1.110.000

1.350.000

12

Trồng đậu, lạc

35

03

480

1.110.000

1.350.000

13

Trồng khoai, sắn

35

03

480

1.110.000

1.350.000

14

Trồng, chăm sóc và khai thác mũ cao su

35

03

480

1.110.000

1.350.000

15

Trồng, chăm sóc và khai thác nhựa thông

35

2,5

400

925.000

1.125.000

16

Trồng và khai thác rừng trồng

35

03

480

1.110.000

1.350.000

17

Trồng lúa năng suất cao

35

03

400

1.110.000

1.350.000

18

Tạo dáng, chăm sóc cây cảnh

35

03

480

1.110.000

1.350.000

19

Làm VAC và nông nghiệp sinh thái

35

2,5

381

925.000

1.125.000

II

Nhóm nghề Kỹ thuật công nghiệp- xây dựng

20

Hàn điện

35

03

392

1.590.000

21

Vận hành máy xúc, ủi

35

06

880

2.915.000

22

Điện tử dân dụng

35

03

478

1.590.000

23

Điện dân dụng

35

03

400

1.590.000

24

Quản lý điện nông thôn

35

03

400

1.590.000

25

Sa chữa cơ điện nông thôn

35

03

400

1.590.000

26

Sửa chữa máy nông nghiệp

35

03

480

1.590.000

27

Sửa chữa máy tàu thuyền

35

03

480

1.590.000

28

May công nghiệp

35

03

400

1.590.000

29

Xây dựng dân dụng

35

03

480

1.590.000

30

Mộc dân dụng

35

03

480

1.590.000

31

Vi tính văn phòng

35

03

405

1.590.000

III

Nhóm nghề thương mại, dịch vụ- du lịch

32

Thêu ren

35

03

480

1.110.000

1.350.000

33

Kỹ thuật làm hương

35

02

360

740.000

900.000

34

Làm nón

35

03

480

1.110.000

1.350.000

35

Làm tăm tre

35

02

360

740.000

900.000

36

Đan lát thủ công

35

03

400

1.110.000

1.350.000

37

Kỹ thuật chế biến món ăn

35

03

465

1.110.000

1.350.000

38

Thiết kế tạo mẫu tóc

35

05

660

1.850.000

2.250.000

39

Trang điểm thẩm mỹ

35

03

480

1.110.000

1.350.000

40

Xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền

35

03

480

1.110.000

1.350.000

Ghi chú:

1. Danh mục nghề, thời gian đào tạovà tổng số giờ dạy tối thiểu trên căn cứ vào các chươngtrình dạy nghề phi nông nghiệp do Tổng cục dạy nghề ban hành; chương trình dạynghề nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và cácchương trình do cơ sở dạy nghề xây dựng theo Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xây dựngchương trình, biên soạn giáo trình dạy nghềtrình độ sơcấp.

2. Định mức chi phí đào tạo trên căncứ theo Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình vềviệc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôntrên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; Định mứctrên chưatính tiền ăn, đi lại cho các đối tượng: Lao động nông thôn thuộc diện đượchưởng chính sách ưu đãi người có công đối với cách mạng, hộ nghèo, người dântộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác (Tiền ăn mỗi ngàythực học 15. 000/học viên, đi lại xa nơi cư trú từ 15km trở lên được hỗ trợ tiềnđi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng với mức tối đa không quá200.000 đồng/người/khóa học).