ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 19 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triểnđịa phương;

Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnhKon Tum;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư pháttriển tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 31/TT-HĐQL ngày 27/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triểnKon Tum.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 19/8/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt độngcủa Quỹ Đầu tư phát triển Kon Tum.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản lý; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Kiểm soát; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triểnKon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

ĐIỀU LỆ

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thíchtừ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đâyđược hiểu như sau:

1. “Vốn hoạt động” là tổng số vốnchủ sở hữu và vốn huy động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum tại một thờiđiểm.

2. “Đầu tư trực tiếp vào các dựán” là việc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum sử dụng vốn hoạt động của mìnhđể đầu tư vào các dự án; trong đó, Quỹ có thể trực tiếp quản lý dự án theo quyđịnh của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. “Cho vay hợp vốn” là việc QuỹĐầu tư phát triển tỉnh Kon Tum và các tổ chức khác cùng cho vay vốn đầu tư mộtdự án, trong đó Quỹ hoặc một tổ chức khác đứng ra làm đầu mối phối hợp và thựchiện cho vay.

4. “Vốn điều lệ” là mức vốn quyđịnh tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

5. “Vốn điều lệ thực có”là sốvốn điều lệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực cấp cho Quỹ Đầu tư phát triểntỉnh Kon Tum và được phản ánh trên sổ sách kế toán của Quỹ để hoạt động theoquy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủvề tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (sau đây gọi tắtlà Nghị định số 138/2007/NĐ-CP) và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP (sau đâygọi tắt là Nghị định số 37/2013/NĐ-CP).

6. “Vốn chủ sở hữu của Quỹ “là vốn bao gồm: Vốn điều lệ thực có; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ đầu tư phát triển;Các nguồn vốn hợp pháp khác của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

7. “Người có liên quan” là cha,cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viênHội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum, Ban Giám đốc, thành viênBan Kiểm soát, Kế toán trưởng của Quỹ.

Điều 2. Tên gọi,trụ sở và vốn điều lệ của Quỹ

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum(sau đây gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính nhà nước của tỉnh Kon Tum, đượcthành lập theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2006 của Ủyban nhân dân tỉnh Kon Tum(trên cơ sở Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 22tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum - Khóa IX, kỳ họp thứ 4 vềviệc phê chuẩn Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum)nhằm mụcđích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cánhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triểncơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.

2. Vốn điều lệ của Quỹ: 100 tỷ đồng (mộttrăm tỷ đồng)

3. Tên gọi của Quỹ:

a) Tên gọi đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triểntỉnh Kon Tum.

b) Tên viết tắt: KTDIF

c) Tên giao dịch quốc tế: Kon Tum Development InvestmentFund

4. Địa chỉ trụ sở chính: 125B đường Trần Phú, TP. KonTum, tỉnh Kon Tum

Điều 3. Địa vị pháp lý, tư cáchpháp nhân và đại diện theo pháp luật

1. Quỹ là một tổ chức tài chính nhà nước của tỉnh KonTum, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính theo quy địnhtại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảngcân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước vàcác ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3. Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Quỹ.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ hoạt động, theo mô hình Ngân hàng chính sách,thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toànvà phát triển vốn.

2. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồnvốn chủ sở hữu của Quỹ.

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ bao gồm:

a) Hội đồng Quản lý bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịchvà các thành viên;

b) Ban Kiểm soát: Trưởng ban Kiểm soát và các thànhviên;

c) Bộ máy điều hành bao gồm: Ban Giám đốc (Giám đốcvà các Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và các Phòng, Ban nghiệp vụ.

2. Việc thay đổi lại cơ cấu tổ chức quản lý và điềuhành của Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định theo thẩmquyền quy định tại Điều lệ của Quỹ và phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 1Nghị định số 37/2013/NĐ-CP .

Điều 6. Hoạt động của các tổ chứcchính trị, chính trị-xã hội

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quỹ hoạt độngtheo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vàcác quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị xã hộikhác tại Quỹ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và quy định củacác tổ chức đó.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy bannhân dân tỉnh

1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Phương áncấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Bố trí nguồn để cấp, bổsung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo Phương án được Hội đồng nhândân tỉnh phê duyệt.

2. Phê duyệt Điều lệ hoạt động của Quỹ; phê duyệt Điềulệ sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

3. Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạtầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương sau khi có ý kiến chấp thuậncủa Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Quyết định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹtrong từng thời kỳ.

5. Quyết định phê duyệt đầu tư đối với một dự án cómức đầu tư trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

6. Quyết định phê duyệt góp vốn đối với một doanh nghiệpcó mức góp vốn trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ; Quyết định phê duyệt cho vayvới một dự án có mức vốn cho vay trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ hoặc thời gianvay quá 15 năm.

7. Phê duyệt tổ chức bộ máy của Quỹ trên cơ sở đề nghịcủa Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quảnlý; Quyết định Ban Kiểm soát Quỹ có tối đa 03 thành viên, được hưởng phụ cấp vàcác quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện tình hình hoạtđộng và tài chính của Quỹ.

9. Phê duyệt chiến lược hoạt động dài hạn, kế hoạchhoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ.

10. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc tổchức lại, giải thể Quỹ theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số37/2013/NĐ-CP.

11. Xem xét chấp thuận việc cho vay hợp vốn đối vớitrường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP .

12. Quyết định việc khoanh nợ, xóa nợ gốc theo Điều20 Nghị định 138/2007/NĐ-CP .

13. Phê duyệt quy chế tuyển dụng lao động của Quỹ; quyếtđịnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đốivới các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản lý, Trưởngban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.

14. Thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu vềcơ chế tiền lương, tiền thưởng của Quỹ theo quy định của pháp luật đối với côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

15. Phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại hiệu quả hoạtđộng của Quỹ.

16. Chấp thuận mức trích lập cụ thể vào các Quỹ gồm:Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, Quỹ khen thưởng, phúclợi từ nguồn chênh lệch thu chi của Quỹ theo đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ.

17. Chấp thuận báo cáo tài chính và quyết toán chênhlệch thu chi của Quỹ.

18. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định củapháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ của Ủy bannhân dân tỉnh

1. Đầu tư đủ vốn điều lệ cho Quỹ.

2. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tàisản khác của Quỹ trong phạm vi số vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

3. Bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn cấp bù phần chênh lệchgiữa mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ và lãi suất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉđịnh cho vay, nguồn cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho Quỹ đối với các dự ántheo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 37/2013/NĐ-CP đảm bảo không làm ảnhhưởng đến nguồn vốn hoạt động của Quỹ.

4. Bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho Quỹ đối vớicác dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho vay, đầu tư trực tiếp, góp vốnthành lập doanh nghiệp theo Khoản 2, Điều 34 Nghị định 138/2007/NĐ-CP .

5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của phápluật.

Chương 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ củaQuỹ

1. Hoạt động huy động vốn: Quỹ được huy động các nguồnvốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm: (i)Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; (ii) phát hành tráiphiếu Quỹ theo quy định của pháp luật; (iii) và các hình thức khác theo quyđịnh của pháp luật với điều kiện tổng mức vốn huy động theo các hình thức tốiđa bằng 6 (sáu) lần vốn chủ sở hữu của Quỹ tại cùng thời điểm.

2. Hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ được đầu tư trựctiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quyđịnh tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

3. Hoạt động cho vay: Quỹ được cho vay, cho vay hợpvốn đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hộiưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy địnhtại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

4. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: Quỹ đượcgóp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy địnhcủa Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các côngtrình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầutư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quyđịnh tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

5. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác:

a) Quỹ được nhận ủy thác:

- Quản lý hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho cácdoanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ Phát triển nhà ở; Quỹ phát triển đất; Quỹ hỗ trợphát triển hợp tác xã và các Quỹ tài chính địa phương khác do Ủy ban nhân dântỉnh thành lập. Việc ủy thác cho Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luậthiện hành.

- Quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồinợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình dự án từ ngân sách Nhà nước, Ngânhàng phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa Quỹ và các tổ chức cá nhân ủy thác.

b) Quỹ được ủy thác:

- Quỹ được ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngânhàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ một số dự án thuộc đốitượng vay vốn của Quỹ thông qua hợp đồng ủy thác với tổ chức nhận ủy thác.

- Các tổ chức nhận ủy thác được hưởng phí dịch vụ ủythác. Mức phí cụ thể được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng ủy thác.

6. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách địa phương:Quỹ tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định củapháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyềncủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnhgiao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái vớiquy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP Nghị định số 37/2013/NĐ-CP Điều lệcủa Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 10. Trách nhiệm và quyềnhạn của Quỹ

1. Trách nhiệm của Quỹ:

a) Thực hiện đầu tư trong phạm vi kế hoạch và cơ cấuđầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng thời kỳ, phù hợp vớichiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua;

b) Sử dụng vốn có mục đích

c) Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê và báo cáotài chính theo quy định của pháp luật;

d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quảnlý Nhà nước có thẩm quyền theo luật định; cung cấp số liệu, công bố công khai vềtình hình tài chính theo quy định của pháp luật;

đ) Mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro và các loạibảo hiểm khác theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các hoạt động theo quy định tại Điều 9Điều lệ này;

g) Quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo an toànvà phát triển vốn, tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro;

h) Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ củaQuỹ đối với các khoản vốn mà Quỹ đã huy động từ các tổ chức và cá nhân theo quyđịnh của pháp luật;

i) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quyđịnh của pháp luật;

j) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước vàcác quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ;

2. Quyền hạn của Quỹ:

a) Tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ,phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP .

b) Được lựa chọn các dự án có hiệu quả phù hợp với kếhoạch và cơ cấu đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định đầu tư. Trường hợpđặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

c) Được tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo lao độngvà sử dụng lao động theo quy định của pháp luật;

d) Được từ chối mọi yêu cầu của bất cứ cá nhân hay tổchức nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ, nếu yêu cầuđó trái với quy định của pháp luật và trái với Điều lệ của Quỹ;

d) Được liên hệ với các ngành chức năng, các đơn vịcó liên quan trên địa bàn để tìm kiếm, xây dựng các dự án đầu tư;

đ) Được mời và tiếp các đối tác đầu tư, kinh doanh nướcngoài, được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ ra nước ngoài công tác, học tập,tham quan, khảo sát theo quy định của pháp luật;

e) Được pháp luật bảo hộ với tư cách là một pháp nhântrước mọi hành vi trái pháp luật gây tổn hại đến tài sản, quyền lợi và uy tíncủa Quỹ;

g) Được tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu, nhiệmvụ phạm vi hoạt động quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP Nghị định 37/2013/NĐ-CPvà Điều lệ này;

h) Được quản lý sử dụng vốn và tài sản được giao vốnhuy động được thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại 138/2007/NĐ-CP Nghị định37/2013/NĐ-CP và Điều lệ này;

i) Được lựa chọn các dự án có hiệu quả thuộc đối tượngquy định 138/2007/NĐ-CP Nghị định 37/2013/NĐ-CP để quyết định cho vay, đầu tưtrực tiếp góp vốn thành lập doanh nghiệp. Trường hợp thực hiện cho vay, đầu tưtrực tiếp hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quyết định của Ủy ban nhândân tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về quyết định (bao gồm cảviệc cấp bù chênh lệch lãi suất, cấp hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo quy địnhtại khoản 5, Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP) để đảm bảo nguyên tắc nguồn vốnhoạt động của Quỹ

j) Được yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, hồ sơvề tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh để xem xét quyết định cho vay, đầu tưtrực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp; trực tiếp thẩm định phương án tài chính,hiệu quả đầu tư của các dự án; định giá tài sản đảm bảo tiền vay; phân tích,đánh giá và giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án;

k) Được thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn để xemxét, thẩm định một phần hoặc toàn bộ các dự án Quỹ cho vay, đầu tư trực tiếp,góp vốn thành lập doanh nghiệp; định giá tài sản đảm bảo tiền vay;

l) Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình sảnxuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân vay vốn tại Quỹ; tình hình tài sản bảođảm tiền vay; tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ cho vay đầu tư cũng nhưcác vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư;

m) Được đình chỉ hoặc báo cáo cấp thẩm quyền quyết địnhđình chỉ việc cho vay, đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp; thuhồi các khoản cho vay, đầu tư trực tiếp trước thời hạn nếu có đầy đủ chứng cứchứng minh đối tượng sử dụng vốn không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng hoặc viphạm pháp luật;

n) Có quyền từ chối tài trợ, hợp tác, cho vay, đầu tưvốn nếu xét thấy trái pháp luật và Điều lệ này;

o) Khi đến hạn trả nợ, nếu chủ đầu tư không trả đượcnợ thì Quỹ được quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ theo quyđịnh của pháp luật;

n) Được cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượngbán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật hiệnhành;

p) Được tuyển dụng, thuê, bố trí, sử dụng, quy hoạch,đào tạo và bồi dưỡng Ban quản lý điều hành và người lao động; lựa chọn các hìnhthức trả lương, thưởng trên cơ sở kết quả hoạt động của Quỹ và có các quyềnkhác của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật;

q) Trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trongvà ngoài nước để đàm phán, ký kết các hợp đồng vay vốn, nhận tài trợ, nhận ủy tháctrên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi theo đúng pháp luậtViệt Nam.

Chương 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ

Mục 1: HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

Điều 11. Hội đồng Quản lý Quỹ

1. Hội đồng Quản lý Quỹ (gọi tắt là Hội đồng Quản lý)là đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, được ủy quyền tổ chức thực hiện một sốquyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu; quyết định và tổ chức thực hiện các vấn đề liênquan đến việc xác định và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ theoquy định tại Điều 9 và Điều 10 Điều lệ này.

2. Hội đồng Quản lý có tối đa 5 (năm) thành viên. Căncứ vào quy mô, tính chất và điều kiện thực tế hoạt động của Quỹ Ủy ban nhân dântỉnh quyết định số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản lý Quỹ theo nguyên tắctổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ phải là số lẻ;

3. Cơ cấu Hội đồng Quản lý gồm có: Chủ tịch, 1 (một)Phó Chủ tịch và 3 (ba) thành viên Hội đồng Quản lý (sau đây gọi chung là thànhviên Hội đồng Quản lý). Các thành viên của Hội đồng Quản lý có thể hoạt độngkiêm nhiệm nhưng không được kiêm nhiệm bất kỳ một chức vụ quản lý khác tại Quỹ.

4. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản lý là 05 (năm) năm; thànhviên Hội đồng Quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Hội đồng Quản lý mới chưa được bổnhiệm thì Hội đồng Quản lý của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyềnvà nghĩa vụ cho đến khi Hội đồng Quản lý mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạncủa Hội đồng Quản lý

1. Xem xét và thông qua phương hướng hoạt động, kế hoạchhuy động vốn, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm để trìnhChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Thẩm tra và thông qua Báo cáo quyếttoán Quỹ.

2. Giám sát, kiểm tra bộ máy điều hành của Quỹ trongviệc chấp hành các chính sách và pháp luật, thực hiện các quyết định của Hộiđồng Quản lý.

3. Xem xét thông qua khung lãi suất cho vay đầu tư trìnhChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Quyết định phê duyệt đầu tư đối với một dự án cómức đầu tư từ trên 5% đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

5. Quyết định phê duyệt cho vay với một dự án có mứcvốn cho vay từ trên 5% đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

6. Quyết định phê duyệt góp vốn đối với một doanh nghiệpcó mức góp vốn từ trên 2% đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

7. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sửa đổi,bổ sung Điều lệ Quỹ cho phù hợp với yêu cầu thực tế và các quy định hiện hànhcủa pháp luật.

8. Xem xét, giải quyết các khiếu nại của các tổ chức,cá nhân có liên quan đến hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật.

9. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễnnhiệm, bãi nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Quỹ; quyết định các thành viên khác củaBan Kiểm soát theo đề nghị của Trưởng ban Kiểm soát.

10. Ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đốivới các thành viên của Hội đồng Quản lý.

11. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn ngânsách và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Quỹ; trình Ủy ban nhân dân tỉnhphương án điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ để quyết định theo thẩm quyền.

12. Ban hành các quy chế hoạt động và nghiệp vụ củaQuỹ, bao gồm: Quy chế hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành Quỹ; Quy chế đầu tưxây dựng, mua sắm và quản lý tài sản của Quỹ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chếlao động, tiền lương; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; Quy chế huy động vốn; Quychế đầu tư trực tiếp; Quy chế cho vay; Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp; Quychế quản lý rủi ro; Quy chế quản lý tài sản bảo đảm tiền vay và các quy chế hoạtđộng, nghiệp vụ khác theo yêu cầu quản lý của Quỹ trên cơ sở đề nghị của Giám đốcQuỹ.

13. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định vềmức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghịđịnh 37/2013/NĐ-CP

14. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục cáclĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương theoquy định tại Khoản 2 và Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP .

15. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc khoanhnợ, xóa nợ gốc theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP Nghị địnhsố 37/2013/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

16. Quyết định quỹ lương kế hoạch, quyết định quỹ lươngthực hiện của người lao động sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dântỉnh.

17. Quyết định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, mứctạm ứng tiền lương, thù lao cho viên chức quản lý Quỹ; trình Ủy ban nhân dântỉnh phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng hàng năm đối vớiviên chức quản lý Quỹ.

18. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo xếploại hiệu quả hoạt động của Quỹ; báo cáo tài chính, quyết toán chênh lệch thuchi Quỹ; mức trích lập cụ thể vào Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính,Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Quỹ.

19. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương thứctổ chức, bộ máy quản lý điều hành Quỹ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãinhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

20. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khenthưởng, kỷ luật đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản lý.

20. Phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủyban nhân dân tỉnh.

Điều 13. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Quản lý.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng Quảnlý:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam,có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lývà kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, đầu tư, quản trị;

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêmkhiết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quảnlý, điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

đ) Không có người liên quan giữ chức danh Giám đốc,Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Ban Kiểm soát, Thủ quỹ tại Quỹ;

e) Không phải là người liên quan của người có thẩm quyềntrực tiếp bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản lý;

g) Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo yêu cầu quản lý củaỦy ban nhân dân tỉnh trong từng thời điểm.

3. Thành viên Hội đồng Quản lý bị miễn nhiệm, bãi nhiệmtrong những trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiệnthành viên Hội đồng Quản lý;

b) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố, bị tòa án kếtán bằng bản án;

c) Vi phạm nghiêm trọng các quyết định của Ủy ban nhândân tỉnh, quyết định của Hội đồng Quản lý, các quy chế của Quỹ, quy định củaĐiều lệ này và quy định của pháp luật liên quan đến mức bị kỷ luật;

d) Xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuậnbằng văn bản theo quy định của pháp luật;

đ) Có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việckhác;

e) Nghỉ hưu;

............................

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cáchtrung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Quỹ và Ủy ban nhân dântỉnh;

c) Trung thành với lợi ích của Quỹ; không sử dụng thôngtin hoạt động của Quỹ hoặc lợi dụng chức vụ và tài sản của Quỹ để tư lợi hoặcphục vụ lợi ích của người khác.

Điều 15. Chế độ làm việc củaHội đồng Quản lý

1. Hội đồng Quản lý làm việc theo chế độ tập thể, họpthường kỳ tối thiểu 3 (ba) tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đềthuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng Quản lý. Hội đồng Quản lý có thểhọp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách của Quỹ theo yêu cầu của Chủtịch Hội đồng Quản lý, hoặc theo đề nghị của Giám đốc Quỹ, Trưởng ban Kiểm soát,sau khi được Chủ tịch Hội đồng Quản lý chấp thuận.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản lý chỉ có hiệu lựckhi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Thành viên Hội đồng Quản lý vắng mặttại cuộc họp phải có thông báo bằng văn bản về lý do vắng mặt. Cuộc họp do Chủtịch hoặc một thành viên khác được Chủ tịch ủy quyền (trong trường hợp Chủ tịchvắng mặt) làm chủ tọa. Trong trường hợp cấp bách không tổ chức họp, việc lấy ýkiến các thành viên Hội đồng Quản lý phải được thực hiện bằng văn bản.

3. Tài liệu họp Hội đồng Quản lý phải được Quỹ chuẩnbị và gửi tới các thành viên Hội đồng Quản lý tối thiểu 3 (ba) ngày làm việctrước ngày họp.

4. Hội đồng Quản lý quyết định các vấn đề theo nguyêntắc đa số, mỗi thành viên Hội đồng Quản lý có 1 (một) phiếu biểu quyết vớiquyền biểu quyết ngang nhau. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý có hiệulực khi có trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số thành viên Hội đồng Quản lýbiểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản có ý kiến tán thành. Trường hợp số phiếubằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hộiđồng Quản lý hoặc người chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản lý. Thành viên Hội đồngQuản lý có quyền bảo lưu ý kiến của mình và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, quyết định theo thẩm quyền.

5. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu,kết luận và kết quả biểu quyết của các cuộc họp Hội đồng Quản lý phải được ghichép đầy đủ trong biên bản cuộc họp và được các thành viên tham dự cuộc họpcùng ký xác nhận. Kết luận của cuộc họp được thể hiện bằng Nghị quyết, Quyếtđịnh của Hội đồng Quản lý và phải được gửi tới tất cả các thành viên của Hộiđồng Quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện.

6. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý cótính bắt buộc thi hành đối với hoạt động của Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệmtổ chức thực hiện. Giám đốc Quỹ có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; trong thời gian chưa có quyếtđịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Quỹ phải có trách nhiệm chấp hành cácNghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý.

Mục 2: BAN KIỂM SOÁT QUỸ

Điều 16. Ban Kiểm soát Quỹ

1. Ban Kiểm soát Quỹ (gọi tắt là Ban Kiểm soát) có chứcnăng giúp Hội đồng Quản lý và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện vai trò kiểm tra,giám sát việc Quỹ chấp hành các chính sách chế độ theo quy định của pháp luật;các quy chế hoạt động và nghiệp vụ của Quỹ; Điều lệ của Quỹ; Quyết định của Ủyban nhân dân tỉnh và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý.

2. Ban Kiểm soát có 2 (hai) thành viên, trong đó, Trưởngban phụ trách hoạt động của Ban Kiểm soát, số lượng thành viên Ban Kiểm soát vàchế độ làm việc (chuyên trách hoặc không chuyên trách) do Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định căn cứ vào quy mô, tính chất và điều kiện thực tế hoạt động của Quỹ.

3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 5 (năm) năm; thànhviên Ban Kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trườnghợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban Kiểm soát mới chưa được bổ nhiệm thìBan Kiểm soát của nhiệm kỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụcho đến khi Ban Kiểm soát mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn vànghĩa vụ của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ sau đây:

a) Lập kế hoạch thực hiện và báo cáo định kỳ hoặc độtxuất về công tác giám sát, kiểm tra trước Hội đồng Quản lý. Trưởng ban Kiểm soátcó quyền đề nghị Chủ tịch Hội đồng Quản lý hoặc trong trường hợp không được Chủtịch Hội đồng Quản lý chấp thuận thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhtriệu tập phiên họp bất thường để báo cáo những vấn đề khẩn cấp làm phương hạiđến hoạt động của Quỹ;

b) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chính sách,chế độ theo quy định của pháp luật; quy chế hoạt động và nghiệp vụ của Quỹ;Điều lệ của Quỹ; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý và Quyết định củaỦy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm chính sách, chếđộ theo quy định, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dântỉnh, đồng thời yêu cầu Hội đồng Quản lý, Chủ tịch Hội đồng Quản lý và bộ máyquản lý, điều hành Quỹ chấm dứt hành vi vi phạm, xác định nguyên nhân, trách nhiệmcủa tổ chức, cá nhân có liên quan và có giải pháp khắc phục hậu quả;

c) Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính vàviệc trích lập các Quỹ, báo cáo tình hình thực hiện tiền lương và tiền thưởngtheo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản lý và Ủyban nhân dân tỉnh giao.

2. Ban Kiểm soát có các quyền hạn sau đây:

a) Được yêu cầu cung cấp thông tin, tiếp cận hồ sơ,tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động và tài chính của Quỹ;

b) Được tham dự các cuộc họp giao ban, họp Hội đồngQuản lý, họp Ban Giám đốc, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụcủa Ban Kiểm soát. Khi tham dự các cuộc họp, Ban Kiểm soát có quyền phát biểu ýkiến nhưng không có quyền biểu quyết;

c) Được sử dụng con dấu của Quỹ cho các văn bản, hồsơ, tài liệu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Quỹphối hợp với Ban Kiểm soát xây dựng quy chế sử dụng con dấu bảo đảm phù hợp vớiquy định pháp luật.

3. Ban Kiểm soát có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ này, Quyết định của Ủyban nhân dân tỉnh và Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Quản lý trong việc thựchiện quyền và nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cáchtrung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Quỹ và Ủy ban nhân dântỉnh;

c) Trung thành với lợi ích của Quỹ; quản lý và bảo mậtthông tin theo quy định của Quỹ. Không lợi dụng quyền hạn được giao để gây cảntrở cho hoạt động của Quỹ; không lợi dụng thông tin, chức vụ, tài sản của Quỹđể tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thường xuyên nắm bắt tình hình, thu thập thông tin,báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động củaQuỹ theo chế độ quy định;

đ) Các nghĩa vụ khác theo các quy định của Ủy bannhân dân tỉnh và Hội đồng Quản lý.

Điều 18. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Trưởng ban Kiểm soát do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm,bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Hội đồng Quản lý. Cácthành viên khác của Ban Kiểm soát do Hội đồng Quản lý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểmsoát:

a) Là công dân Việt nam, thường trú tại Việt Nam,có đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệptheo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

c) Không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành, nhânviên của Quỹ; không là người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản lý, Giámđốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ hoặc là người có liên quan của ngườicó thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh này;

d) Có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm vềmột trong các lĩnh vực: kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng;

đ) Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo yêu cầu quản lý củaỦy ban nhân dân tỉnh trong từng thời điểm.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng ban Kiểm soát:

a) Đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện của thành viênBan Kiểm soát quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Có trình độ đại học trở lên trong các ngành tài chính,kế toán, kiểm toán, ngân hàng; đồng thời phải có tối thiểu 3 (ba) năm kinhnghiệm về quản lý hoặc điều hành một trong các lĩnh vực này;

c) Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo yêu cầu quản lý củaỦy ban nhân dân tỉnh trong từng thời điểm.

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệmtrong những trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiệnthành viên Ban Kiểm soát hoặc tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng ban Kiểm soáttrong trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ban Kiểm soát;

b) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố, bị tòa án kếtán bằng bản án;

c) Lợi dụng quyền hạn để gây cản trở cho hoạt động củaQuỹ, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, vi phạm nghiêm trọngcác quy chế của Quỹ, quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật liênquan đến mức bị kỷ luật;

d) Xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuậnbằng văn bản theo quy định của pháp luật;

đ) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việckhác;

e) Nghỉ hưu;

g) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo yêucầu quản lý của cấp có thẩm quyền theo từng thời điểm.

Mục 3: GIÁM ĐỐC QUỸ

Điều 19. Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ (gọi tắt là Giám đốc) là người đại diệntheo pháp luật của Quỹ, trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Quỹ theochiến lược, mục tiêu, kế hoạch của Quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật,Điều lệ, các quy chế nội bộ của Quỹ, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh vàNghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhândân tỉnh, Hội đồng Quản lý và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền vànhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ là 5 (năm) năm và có thểđược bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp vào thời điểm kếtthúc nhiệm kỳ mà Giám đốc Quỹ mới chưa được bổ nhiệm thì Giám đốc Quỹ của nhiệmkỳ hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Giám đốc mớiđược bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.

Điều 20. Nhiệm vụ và quyền hạncủa Giám đốc Quỹ

1. Quản lý và điều hành các hoạt động của Quỹ theo đúngĐiều lệ của Quỹ, pháp luật của Nhà nước và các quyết định của Hội đồng Quản lý.

2. Trình Hội đồng Quản lý ban hành Quy chế hoạt độngnghiệp vụ của Quỹ.

3. Ban hành theo thẩm quyền quy trình nội bộ để tổ chứcđiều hành hoạt động của Quỹ theo phân cấp của Hội đồng Quản lý.

4. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quanđến điều hành công việc hàng ngày của Quỹ; chịu trách nhiệm về các quyết định củamình trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Quản lý; ký các văn bản thuộc phạmvi điều hành của Giám đốc.

5. Sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch Hội đồngQuản lý, Giám đốc được quyền quyết định phê duyệt: (i) đầu tư đối với một dự áncó mức đầu tư đến 5% vốn chủ sở hữu của Quỹ; (ii) cho vay với một dự án có mứcvốn cho vay đến 5% vốn chủ sở hữu của Quỹ và (iii) góp vốn đối với một doanhnghiệp có mức góp vốn từ đến 2% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hìnhhoạt động của Quỹ với Hội đồng Quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính.

7. Trực tiếp quản lý tài sản, vốn hoạt động và chịutrách nhiệm bảo toàn phát triển vốn, tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

8. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối vớicác chức danh Trưởng phòng, ban nghiệp vụ và tương đương trở xuống.

9. Đề xuất và trình Hội đồng Quản lý đối với các vấnđề thuộc thẩm quyền của phê duyệt của Hội đồng Quản lý theo quy định tại Điều14 của Điều lệ này.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác của Quỹdo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Quản lý ủy nhiệm nhưng không được trái vớiquy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP Nghị định số 37/2013/NĐ-CP và Điều lệnày.

Điều 21. Tiêu chuẩn và điềukiện của Giám đốc

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam,có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanhnghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

2. Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyênngành kinh tế, tài chính hoặc ngân hàng; đồng thời, phải có tối thiểu 3 (ba)năm kinh nghiệm về quản lý hoặc điều hành một trong các lĩnh vực kinh tế, tàichính, ngân hàng.

3. Không phải người có liên quan của Chủ tịch Hội đồngQuản lý, Phó Giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Thủ quỹ vàkhông phải người có liên quan của người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Giámđốc.

4. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêmkhiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo yêu cầu quản lý củaỦy ban nhân dân tỉnh trong từng thời điểm.

Điều 22. Bổ nhiệm, miễn nhiệm,khen thưởng, kỷ luật Giám đốc

1. Giám đốc do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệmlại, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Hội đồng Quản lý.

2. Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trước thời hạntrong các trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiệncủa Giám đốc theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ này;

b) Không hoàn thành các nhiệm vụ do Hội đồng Quản lýgiao mà không giải trình được nguyên nhân chính đáng;

c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc có hệ thống các Quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý, Điều lệcủa Quỹ đến mức bị kỷ luật;

d) Không trung thực trong thực thi các nhiệm vụ, quyềnhạn được giao hoặc sử dụng vốn, tài sản của Quỹ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn đểtư lợi hoặc làm lợi cho người khác;

đ) Báo cáo không trung thực tình hình hoạt động và tàichính của Quỹ;

e) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố, bị tòa án kếtán bằng bản án;

g) Xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuậnbằng văn bản theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ của Quỹ;

h) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việckhác;

i) Nghỉ hưu;

k) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm khác theo yêucầu quản lý của Hội đồng Quản lý và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhtheo quy định của pháp luật.

Mục 4: PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁNTRƯỞNG VÀ BỘ MÁY NGHIỆP VỤ

Điều 23. Phó Giám đốc và Kếtoán trưởng

1. Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Giám đốc đề nghịHội đồng Quản lý xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm.

2. Phó Giám đốc có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc trongviệc điều hành Quỹ, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Giám đốc giao phù hợpvới Điều lệ của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệmvụ và quyền hạn được giao.

3. Kế toán trưởng:

a) Kế toán trưởng tổ chức thực hiện công tác kế toáncủa Quỹ, giúp Hội đồng Quản lý và Giám đốc giám sát tài chính tại Quỹtheo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản lý,Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặcủy quyền; thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác được quy định theo Luật Kếtoán và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;

b) Kế toán trưởng phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩnvà điều kiện theo quy định của Luật Kế toán và pháp luật có liên quan.

4. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được bổ nhiệm với thờihạn là 5 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổnhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Giám đốc và Kế toán trưởng theoquy định tại Điều lệ của Quỹ.

Điều 24. Bộ máy nghiệp vụ

1. Các Phòng, ban nghiệp vụ của Quỹ do Hội đồng Quảnlý quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể theo đề nghị của Giám đốc, cóchức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Quản lý và Giámđốc giao.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnhđạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện theo Điều lệ của Quỹ.

3. Lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ và người lao độnglàm nhiệm vụ chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật vềnhiệm vụ được giao.

Điều 25. Tuyển dụng lao động

Việc tuyển dụng lao động, quy hoạch và bổ nhiệm cánbộ, lãnh đạo của Quỹ được thực hiện theo quy chế tuyển dụng lao động do Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt và được quy định cụ thể tại Quy chế lao động, tiền lương củaQuỹ.

Chương 4

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN,KIỂM TOÁN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ QUỸ

Điều 26. Chế độ tài chính, kếtoán và kiểm toán

1. Chế độ tài chính, kế toán và kiểm toán của Quỹ thựchiện theo quy định do Bộ Tài chính ban hành và quy định tại Điều lệ này.

2. Quỹ tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của phápluật về kế toán. Hàng năm, báo cáo tài chính của Quỹ phải được kiểm toán bởimột tổ chức kiểm toán độc lập được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Namtheo quy định của pháp luật.

3. Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm.

Chương 5

XỬ LÝ TRANH CHẤP, TỔ CHỨCLẠI, GIẢI THỂ

Điều 27. Xử lý tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa Quỹ với pháp nhân và thể nhân cóquan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của Quỹ được xử lý theo pháp luậthiện hành.

Điều 28. Tổ chức lại, giải thểQuỹ

1. Việc tổ chức lại hoặc giải thể Quỹ do Ủy ban nhândân tỉnh quyết định theo đề nghị của Hội đồng Quản lý.

2. Việc tổ chức lại, sáp nhập, thành lập mới các đơnvị, phòng ban nghiệp vụ trực thuộc bộ máy quản lý, điều hành của Quỹ do Hội đồngQuản lý quyết định theo đề nghị của Giám đốc, trên cơ sở phương thức tổ chức bộmáy quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu Iực thi hành

1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày đượcỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trong quá trình thực hiện, Quỹ có trách nhiệm tổngkết hoạt động, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệcủa Quỹ (nếu cần thiết)./.