THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1223/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại công văn số 2264/BNN-TY ngày 09 tháng 7 năm 2013, ýkiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9393/BTC-TCDT ngày 19 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 10.000 lít hóa chất Han-Iodine;40 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phươngphòng, chống dịch bệnh tai xanh và dịch bệnh tôm nuôi, cụ thể:

- Tỉnh Đắk Lắk: 10.000 lít hóa chấtHan-Iodine.

- Tỉnh Bạc Liêu: 40 tấn hóa chấtChlorine.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng sốhóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng