UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1223/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SÁP NHẬP CÁCPHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khukinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 07tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khucông nghiệp tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 17tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnhYên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 376/TTr-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập các Phòng chuyên môn,nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái kể từ ngày15/9/2013, với các nội dung sau:

1. Sáp nhập Phòng Quản lý Đầu tư với Phòng Quảnlý Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường thành Phòng Quản lý Đầu tư và Môi trường;

2. Sáp nhập Phòng Quản lý Doanh nghiệp với PhòngQuản lý Lao động thành Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

3. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu côngnghiệp sau khi sáp nhập như sau:

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý Đầu tư và Môi trường;

- Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Các phòng có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởngphòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật vàthực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiệntheo phân cấp của tỉnh.

Điều 2. Giao Trưởng ban Quản lý các Khucông nghiệp tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với các phòngchuyên môn sau khi sáp nhập.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số498/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việcquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lýcác Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- Phó chánh VPUBND tỉnh (TH, NC);
- Lưu: VT, NC,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường