ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10

Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung;

Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

năm học 2009-2010

___________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tồ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 990/TTr- SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung; Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2009 - 2010 do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng (kèm theo Kế hoạch số 989/KH-SGDĐT ngày 29/4/2009).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị đã được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng mục đích yêu cầu, nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch ƯBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Văn Danh