BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐO, THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ ĐỂ CÔNG BỐ HỢP QUY THEO QCVN 31: 2011/BGTVT
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;
Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (QCVN 31: 2011/BGTVT);
Xét văn bản số 110/ĐL ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Trung tâm Đo lường thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định Trung tâm Đo lường thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Bộ Quốc phòng, địa chỉ tại số 11 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội thực hiện việc đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phục vụ cho công tác đánh giá công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (QCVN 31: 2011/BGTVT) của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Việc đo, thử nghiệm để công bố hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô được thực hiện theo Quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành“Hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải”.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ; các Tổ chức thử nghiện được chỉ định nêu tại Điều 1 và các Cơ quan quản lý có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KHCN;
- Bộ Quốc phòng;
- Lưu VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?