ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

GIẢI THỂ PHÒNGTHÔNG TIN - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BCT-BNV ngày 28tháng 5 năm 2008 của Liên Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Uỷban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 18tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công thương tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 376/TTr-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Phòng Thông tin - Xúctiến thương mại thuộc Sở Công thương tỉnh Yên Bái kể từ ngày 15/9/2013, với cácnội dung sau:

1. Chuyển nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lĩnh vựcThông tin - Xúc tiến thương mại sang Phòng Quản lý Thương mại.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương sau khi sápnhập như sau:

- Văn Phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Công nghiệp;

- Phòng Quản lý Thương mại;

- Phòng Quản lý Điện năng;

- Phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường.

Các phòng có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởngphòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật vàthực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiệntheo phân cấp của tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương quyđịnh chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng chuyên môn sau khi giải thểPhòng Thông tin - Xúc tiến thương mại.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số1128/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việcquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở CôngThương tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- Phó chánh VPUBND tỉnh (TH, NC);
- Lưu: VT, NC,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường