UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1225 /QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 111/1998/QĐ-TTg ngày 29/6/1998 của Chính phủ về việc thành lập Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương;

Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng để giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Thị xã trong công tác đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và tổ chức, sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 2. Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như sau:

1. Tiếp nhận trương trình, kế hoạch của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương. Nghiên cứu, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch về đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tổ chức, sắp xếp, cổ phần hoá, đa dạng sở hữu doanh nghiệp Nhà nước và tiến hành thí điểm chính sách mới, mô hình tổ chức, quản lý mới đối với các doanh nghiệp thành phố.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch nói trên.

2. Thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố các phương án tổ chức, sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về đổi mới cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

Tổ chức nghiên cứu và đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị với Trung ương, Thành ủy Hội đồng Nhân dân về chính sách và cơ chế nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và cơ chế, chính sách trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình đổi mới quản lý doanh nghiệp, sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố những vấn đề vượt quá thẩm quyền để báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp về đổi mới chính sách, thể chế quản lý, sắp xếp đối với doanh nghiệp.

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng như sau:

1. Lãnh đạo Ban:

- Trưởng Ban: Ông Đỗ Gia Phách - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Phó trưởng Ban thường trực: Ông Vũ Chí Thanh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phó trưởng Ban: Ông Nguyễn Huy Tưởng - Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Phó trưởng Ban: Ông Hoàng Kim Thắng - Trưởng Ban Tổ chức chính quyền.

+ Các cơ quan sau đây cử một đại diện lãnh đạo làm ủy viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Sở Tài chính, Sở Lao động thương binh và xã hội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố.

+ Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Kinh tế Thành ủy và Liên đoàn lao động thành phố cử một đại diện lãnh đạo tham gia ủy viên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Cơ quan thường trực được sử dụng con dấu, trụ sở của mình phục vụ công tác nghiệp vụ của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

3. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng có tổ chuyên viên giúp việc do trưởng Ban quyết định.

4. Kinh phí, phương tiện làm việc của Ban do Sở Tài chính cấp theo đề nghị của Trưởng Ban.

5. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng làm việc theo quy chế do Trưởng Ban quyết định nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 4. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Thị xã (có nhiệm vụ thực hiện đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước) được thành lập Tiểu ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp do Giám đốc (hoặc Thủ trưởng, Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Thị xã) làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban đổi mới quản lý doanh nghiệp của Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Thị xã có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới quản lý doanh nghiệp, sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo chương trình, kế hoạch của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn cần thiết theo hướng dẫn của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 961/QĐ-UB ngày 4/3/1998 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Tiểu Ban chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp thành phố Hải Phòng và Quyết định số 2201/QĐ-UB ngày 11/9/1998, Quyết định số 2117/QĐ-UB-CPH ngày 19/11/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng