UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1225 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế hoạt động của các Chương trình Khoa học – Công nghệ

 có mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

giai đoạn 1997 - 2000

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 989 - 997 QĐ/CN ngày 18/6/1997 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thành lập các Chương trình Khoa học - Công nghệ có mục tiêu;

Xét đề nghị của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Tờ trình số 153 TT-KHCN ngày 10/7/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Bản quy chế hoạt động của các Chương trình Khoa học - Công nghệ có mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 1997 - 2000".

Điều 2. Giao cho Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các ngành, các cấp liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận