THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1228/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẢO LÃNH KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 11456/BTC-TCĐN ngày 27 tháng 8 năm 2007) về việc bảo lãnh khoản vay của Ngân hàng China Eximbank cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và cho phép Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay của Ngân hàng China EximBank cho Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.

Điều 2. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh theo Biểu phí bảo lãnh hiện hành.

Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.

Điều 4. Giao Bộ Ngoại giao chỉ định Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc làm Đại diện tiếp nhận hồ sơ tố tụng cho Người bảo lãnh và Người vay.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thủ tướng CP;

- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,

Phạm Gia Khiêm;

- Các Bộ: TC, TP, NG;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- Tập đoàn Than - Khoáng sản VN;

- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy,

Website CP, các Vụ: CN, QHQT, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

.