ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔSUNG DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 22/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày17/10/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoahọc và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày28/4/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các chươngtrình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số: 35/TTr-SKHCN ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục đề tài,dự án khoa học và công nghệ năm 2013, như biểu danh mục chi tiết đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ BắcKạn phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đề tài để triển khai xây dựng đềcương chi tiết, tổ chức hội nghị xét duyệt, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Côngnghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng cơquan đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm đề tài được phê duyệt tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

DANH MỤC

ĐỀTÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỔ SUNG TRIỂN KHAI NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 1228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnhBắc Kạn)

Tên đề tài

Chủ nhiệm -Đơn vị chủ trì

Mục tiêu đề tài

Nội dung đề tài

Sản phẩm dự kiến

Thời gian thực hiện

Dự kiến kinh phí

Ghi chú

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học chủ yếu và biện pháp phòng trừ sâu ong ăn lá mỡ tại tỉnh Bắc Kạn.

ThS. La Thị Huyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn

+ Xác định một số đặc điểm sinh học chủ yếu và diễn biến phát sinh gây hại của loài sâu ong ăn lá mỡ, làm cơ sở cho công tác dự tính - dự báo phát sinh và đề xuất các giải pháp phòng chống sâu ong hiệu quả. Xác định thành phần thiên địch có vai trò hạn chế phát triển quần thể của sâu ong, bước đầu nhân nuôi loài được xác định là có vai trò quan trọng trong phòng trừ sâu ong ăn lá mỡ. Đề xuất kịp thời một số biện pháp phòng trừ sâu ong ăn lá mỡ, hạn chế thiệt hại do chúng gây ra và ngăn ngừa sự lây lan của chúng trên diện rộng. Nâng cao nhận thức và kỹ thuật phòng trừ sâu ong cho nông dân vùng dịch.

+ Tăng cường năng lực cho cán bộ kỹ thuật Chi cục, cán bộ cấp huyện, cấp xã trong chỉ đạo và quản lý sâu ong ăn lá mỡ.

+ Nghiên cứu một số đặc điểm chủ yếu về sinh học, sinh thái, đặc tính gây hại của loài sâu ong ăn lá mỡ;

+ Xác định thành phần thiên địch, nghiên cứu loài có vai trò hạn chế quần thể của sâu ong, bước đầu nhân nuôi loài có vai trò quan trọng;

+ Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp phòng trừ sâu ong ăn lá mỡ;

+ Xây dựng mô hình trình diễn biện pháp phòng trừ sâu ong ăn lá mỡ phù hợp với điều kiện của tỉnh Bắc Kạn;

+ Tập huấn kỹ thuật phòng trừ sâu ong ăn lá mỡ.

+ Xác định được thời gian phát dục của từng pha phát dục trong mỗi lứa, vòng đời của sâu, là cơ sở cho công tác dự tính, dự báo phát sinh; Xác định được thành phần thiên địch và xác định 1-2 loài có vai trò quan trọng trong phòng trừ sâu ong. Nhân nuôi 1-2 loài đó và thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và ngoài rừng; 03 mô hình thực nghiệm phòng trừ sâu ong hại mỡ tại 03 xã/02 huyện của tỉnh Bắc Kạn; 01 bản quy trình kỹ thuật hướng dẫn quản lý tổng hợp sâu ong hại mỡ phù hợp với tỉnh Bắc Kạn; 900 chủ rừng và 40 cán bộ kỹ thuật Chi cục và 120 cán bộ cấp huyện và cấp xã được tập huấn kỹ thuật và nâng cao nhận thức về phòng trừ sâu ong hại mỡ.

24 tháng (từ tháng 6/2013- 6/2015)

Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài: 870 triệu đồng.

Nguồn KP:

- Năm 2013 sử dụng từ nguồn sự nghiệp KHCN tỉnh khoảng 60.000.000 đồng.

- Những năm tiếp theo: cân đối từ nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương (đang đề nghị xem xét).

Địa điểm: Một số xã trên 04 huyện: Pác Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới.